Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Δημοπρατούνται από το Δήμο Αγράφων στις 16 και 23 Ιουλίου η Αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. σε Δαφνούλα, Παλαιοκατούνα, Μάραθο, Βίνιανη και Βούλπη πρ/σμου 261.000,00 € και η “Διαμόρφωση - Ανάδειξη πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας” πρ/σμου 590.000,00 €Δημοπρατείται η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. σε Δαφνούλα, Παλαιοκατούνα, Μάραθο, Βίνιανη και Βούλπη
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο δημοπρατείται τις επόμενες μέρες στον Δήμο Αγράφων. Πρόκειται για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ » με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. στις περιοχές Μαράθου, Βίνιανης, Βούλπης, Παλαιοκατούνας και Δαφνούλας του Δήμου, στις αντίστοιχες θέσεις «Κρανία», «Λιβανή», «Διασελάκια-Ζερβά», «Παλαιοχώραφα» και «Καγκελάκι».

Η έκταση των ρυπασμένων χώρων είναι :
-για το ΧΑΔΑ Μαράθου: 1.021,70 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Βίνιανης: 1.933,20 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Βούλπης: 3.596,80 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Παλαιοκατούνας: 1.409,40 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Δαφνούλας: 7.928,30 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :
Οριοθέτηση της περιοχής (όπου απαιτείται), διαμόρφωση του τελικού αναγλύφου, έργα τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου, συνοδά έργα (ενημερωτική πινακίδα, περίφραξη, πύλη εισόδου).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 206.258,34€ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία  του Δήμου  Αγράφων  στη Δυτική Φραγκίστα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
2.3  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
2.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.125,17€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες.
5.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).
6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  Σε δημοπρασία και το έργο: “Διαμόρφωση - Ανάδειξη πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας” πρ/σμου 590.000,00 €

Στη δημοπράτηση ενός ακόμα σημαντικού έργου θα προχωρήσει ο Δήμος Αγράφων. Πιο συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 222.751,28€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) Οδοποιία με προϋπολογισμό 166.422,14€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 76.692,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 10/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγραφων, ανέρχεται στο ποσό των 465.866,17 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 590.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν   στην τάξη Α2 ή 1η ή 2η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικά  και στην τάξη Α2 ή 1η ανεξαρτήτως έδρας ή 2η εντός νομού για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  και στην τάξη Α1,Α2,1η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά   
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 9.317,32 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγράφων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 ΚΔΕ)
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.