Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση για συνεργασία στο Πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” (ΕΣΠΑ) των Δήμων που θα συγκροτήσουν τον νέο Δήμο Καρπενησιου

Επείγουσα πρόσκληση προς τα Δ.Σ. των Δήμων Δομνίστας, Κτημενίων, Φουρνάς, Ποταμιάς και Προυσού, απευθύνει ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου Βαγγέλης Καρφής, να υποβάλουν προτάσεις- ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.01 της Ειδικής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (ΕΣΠΑ), που έχει θεματικές ενότητες: Πολιτισμός, Κοινωνική Πρόνοια, Διαχείριση πόρων, Μεταφορές, Διαφάνεια – Κοινωνική Συμμετοχή – Εκπαίδευση – Επικοινωνία, Υγειονομικοί Έλεγχοι. Για την υποβολή προτάσεων σε περίπτωση Δήμου που συνενώνεται (Ν. 3852/2010 Καλλικράτης) απαιτείται υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τους άλλους συνεννούμενους Δήμους που θα αναφέρει το περιεχόμενο της προτεινόμενης πράξης μετά βέβαια από απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.
Η επιστολή – πρόσκληση του κ. Καρφή καθώς και τα προτεινόμενα έργα έχουν ως εξής:


ΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.01 της Ειδικής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (ΕΣΠΑ).
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης κάθε Δήμος ως φορέας υλοποίησης μπορεί να υποβάλλει έως και δύο (2) προτεινόμενες πράξεις οι οποίες να αφορούν διαφορετική θεματική ενότητα. Οι θεματικές ενότητες της πρόσκλησης είναι : Πολιτισμός, Κοινωνική Πρόνοια, Διαχείριση πόρων, Μεταφορές, Διαφάνεια – Κοινωνική Συμμετοχή – Εκπαίδευση – Επικοινωνία, Υγειονομικοί Έλεγχοι.
Για την υποβολή προτάσεων σε περίπτωση Δήμου που συνενώνεται (Ν. 3852/2010 Καλλικράτης) απαιτείται υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τους άλλους συνεννούμενους Δήμους που θα αναφέρει το περιεχόμενο της προτεινόμενης πράξης μετά βέβαια από απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30-09-2010. Στο Δήμο Καρπενησίου έχουμε επεξεργαστεί την πρόσκληση και έχουμε καταλήξει στα παρακάτω δύο σημαντικά έργα:
1.ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣΕΡΓΟ: Σύστημα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2.ΘΕΜΑΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΟ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ανθρώπινων πόρων: πράσινη τηλεδιαχείριση δημοτικού φωτισμού.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης των Δημοτικών Συμβουλίων μέχρι 15-09-2010 η οποία θα έχει ως εξής:
Υπόδειγμα απόφασης Δ.Σ.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να υποβληθεί πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.01 της Ειδικής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (ΕΣΠΑ) σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους που συγχωνεύονται σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 στον Δήμο Καρπενησίου και με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Καρπενησίου ο οποίος έχει διαχειριστική επάρκεια και στις τρεις κατηγορίες και να υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Τα έργα για τα οποία θα υποβληθεί η πρόταση είναι:
1.ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΟ: Σύστημα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2.ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΟ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ανθρώπινων πόρων: πράσινη τηλεδιαχείριση δημοτικού φωτισμού.
Σας επισυνάπτουμε αναλυτικά την περιγραφή των έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
3. ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΥΣΟΥ
5. ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΑΣ
Ο Αντιδήμαρχος
Βαγγέλης Καρφής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Θεματική ενότητα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ


ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οι διαδραστικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται μέσω του σχεδιαζόμενου Συστήματος, θα υποστηρίζουν την καθημερινότητα του πολίτη, παρέχοντας το αίσθημα της αμεσότητας και αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας του σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε δημοτικό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, το σχεδιαζόμενο Σύστημα θα αναπτυχθεί:
oμέσω της κάρτας πολίτη / ασθενούς που θα διανεμηθεί στα μέλη των ΚΑΠΗ, (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) και σε Δημότες του Δήμου οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών Υγείας του Δήμου.
oμέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ο οποίος θα διατηρεί ιατρικά δεδομένα κυρίως κατά τον προληπτικό έλεγχο που θα πραγματοποιείται στο πεδίο με τους ελέγχους / πράξεις που θα διενεργούν οι Υπηρεσίες του ΟΤΑ
*μέσω της λειτουργίας συστήματος τηλεϊατρικής με την οποία εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των προσελεύσεων τόσο στα Δημοτικά Ιατρεία όσο και στα Νοσοκομεία της περιοχής για περιστατικά που δεν χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας και θα βελτιώνεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των μοναχικών ατόμων, όπως επίσης και ατόμων με κινητικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες.
*μέσω της δικτυακής πύλης (portal) του συστήματος θα παρέχεταιενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των πολιτών για θέματα πρόληψης και αγωγής της υγείας που τους ενδιαφέρουν.
oμέσω της ανάπτυξης μίας σύγχρονης κινητής ιατρικής μονάδας πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης (σύστημα τηλεϊατρικών εφαρμογών) η οποία θα είναι διασυνδεμένη με την κεντρική μονάδα του Συστήματος και θα δρα σε:
Κ.Α.Π.Η.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Σχολεία

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναπτυχθούν τα ακόλουθα υποσυστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος του Έργου να αποτελούν ένα ενιαίο και αδιάρρηκτο σύνολο:
Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης
Υποσύστημα Κινητής Ιατρικής Μονάδας και Τηλεϊατρικής Εφαρμογής
Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου
Θεματική ενότητα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόμηση ενέργειας και ανθρώπινων πόρων: πράσινη τηλεδιαχείριση δημοτικού φωτισμού
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεδιαχείρισης δημοτικού φωτισμού που συνδυάζει την τεχνολογία των GIS, customized εφαρμογή για την τηλεδιαχείριση του δημοτικού φωτισμού, καθώς και αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με είδη νέας τεχνολογίας LED.
Τα χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης του δικτύου φωτισμού με λαμπτήρες LED που επιτρέπουν μείωση μεγαλύτερη του 80% στην κατανάλωση του ρεύματος είναι τα παρακάτω:
•Η ένταση της φωτεινότητας των λαμπτήρων μπορεί να αυξομειώνει με βάση:
Τις ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου,
Την ένταση του ηλιακού φωτός (συνθήκες νεφοκάλυψης ή ηλιοφάνειας),
Την κίνηση των αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο,
Τη συχνότητα διέλευσης πεζών,
oΤη χειροκίνητη επιλογή του χειριστή στο κέντρο ελέγχου.
•Σε φωτιστικά σώματα με παραπάνω από ένα λαμπτήρες είναι εφικτή η επιλογή του αριθμού των λαμπτήρων που τίθενται σε λειτουργία, ένα πλεονέκτημα που αποδίδεται στην αρθρωτή διάταξη των φωτιστικών συσκευών.
Το σύστημα διαχείρισης φωτισμού αποτελείται από τα παρακάτω:
1.Πλατφόρμα GIS καταγραφής δημοτικού φωτισμού (στύλοι σε δίκτυο, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, κτλ).
2.Μονάδες ασύρματης επικοινωνίας.
•Οι μονάδες αυτές είναι τοποθετημένες στα ίδια σημεία με τα φωτιστικά σώματα LED.
•Συνδέονται με τις μονάδες ελέγχου που συνοδεύουν τα φωτιστικά σώματα λαμπτήρων LED.
•Οι μονάδες ασύρματης επικοινωνίας λαμβάνουν στοιχεία από τις μονάδες ελέγχου τα οποία αποστέλλονται ασύρματα στον κεντρικό κόμβο του συστήματος και από εκεί περνούν στο λογισμικό διαχείρισης.
•Μεταφέρουν εντολές από το λογισμικό διαχείρισης προς τις μονάδες ελέγχουν των φωτιστικών συσκευών των λαμπτήρων LED.
3.Λογισμικό διαχείρισης φωτισμού
•Επιτρέπει την έναρξη και λήξη λειτουργίας ολόκληρου του φωτιστικού σώματος.
•Επιτρέπει την έναρξη και λήξη λειτουργίας μεμονωμένων λαμπτήρων LED σε ένα φωτιστικό σώμα.
•Επιτρέπει τη μεταβολή φωτεινότητας των λαμπτήρων.
•Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ωρών έναρξης και λήξης λειτουργίας των λαμπτήρων LED.
4.Κεντρικός κόμβος επικοινωνίας.
Πρόσβαση πολιτών
Οι λειτουργίες του συστήματος θα είναι προσιτές σε έναν απλό χρήστη που έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Θα είναι προσβάσιμες και μέσω των ΚΕΠ. Έτσι, οι ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες (τρίτη ηλικία, κτλ) θα προωθούν τα αιτήματά τους με μια απλή επίσκεψη στο ΚΕΠ. Ο δήμος που θα διαχειρίζεται το σύστημα, θα ενημερώνει την πλατφόρμα για την αποκατάσταση του αιτήματος του πολίτη.
Οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω SMS για την αποκατάσταση του αιτήματος.
Πλεονεκτήματα
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 80%
Μείωση εξόδων λειτουργίας και συντήρησης δημοτικού φωτισμού
Βελτίωση διαδικασιών διαχείρισης δημοτικού φωτισμού
Αύξηση ασφάλειας οδικού δικτύου
Προστασία περιβάλλοντος