Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του, καθώς και  της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή Πετρελαίου και καυσόξυλων» θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει οικογένειες που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, συνυπολογίζοντας  την ακριβή τιμή του πετρελαίου καθώς και τα πολλαπλά αιτήματα συμπολιτών μας.


Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από την υπηρεσία της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποχρεούται να προσκομίσειστην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ειδικά διαμορφωμένη Αίτηση που θα διατίθεται από την υπηρεσία μας
2. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους του αιτούντος και των συνοικούντων μελών ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης στην υποβολή θεωρημένη από την εφορεία.
4. Έντυπο Ε9 από την εφορεία ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η περιουσιακή κατάσταση.
5. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών.
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Κάρτα ανεργίας του αιτούντος.
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας – εφ’ όσον υπάρχουν.
9. Ενοικιαστήριο οικίας εφ’ όσον υπάρχει.
10. Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων τέκνων ή ενηλίκων φοιτητών.
Επιπροσθέτως η υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Θα συνεκτιμηθεί δε, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επηρεάζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή την λειτουργικότητα του.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 4.000,00€.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, αναπτύξαμε πρωτοβουλίες και υλοποιήσαμε δράσεις για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
Εκτός από τις ήδη παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες, θεσμοθετήσαμε και ξεκινάμε άμεσα τη λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου».
Σκοπός του είναι η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, απόρων , ανέργων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» θα λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, και θα στελεχώνεται από νοσηλευτές, γιατρούς, φαρμακοποιό και κοινωνικό λειτουργό που συμμετέχουν κατόπιν αιτήσεώς τους ως εθελοντές δημότες.
Παροχές
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν:
α)όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
β)όσοι είναι ανασφάλιστοι
γ) όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι
δ) δικαιούχοι θα ορίζονται και εκτάκτως όσοι αντιμετωπίζουν αιφνιδίως προβλήματα που χρήζουν άμεσης στήριξης
 Οι ανασφάλιστοι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξη της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη. Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την κοινωνική υπηρεσία.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ 22373 50024.

ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν αιτημάτων που δέχτηκε, θα προμηθεύσει πρόσθετη ποσότητα ελαιολάδου τους δημότες που επιθυμούν στις αρχές Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις συνεχίζουν να γίνονται δεκτές στο Δημαρχείο Καρπενησίου (παλαιό και νέο).
Να θυμίσουμε πως πρόκειται για κρητικό παρθένο ελαιόλαδο «ξυλούρης» φετινής σοδειάς σε τιμή 3.40 ευρώ ανά λίτρο σε μεταλλική συσκευασία 5 λίτρων.