Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π-ΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Καρπενησίου ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ. Καρπενησίου.
Οι μητέρες των παιδιών που ενδιαφέρονται για εγγραφή των παιδιών τους στο Κ.Δ.Α.Π., θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)  να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης),ή
γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή
δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
Από την προϋπόθεση α), εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α.(α’ και β’ βαθμού)
Για την εγγραφή στο Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ. οι μητέρες των παιδιών με αναπηρία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης. Επίσης, έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι πατεράδες των παιδιών με αναπηρία, προσκομίζοντας το έγγραφο της επιμέλειας του τέκνου τους.
Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr), από τις 25/7/2013.
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:
α) στα  Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
Ο χρόνος υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από την 25/07/2013 έως και 02/08/2013 και ώρα 12:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
    Α) Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, θα ληφθούν υπ’ όψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 02/08/2013 και ώρα 12:00 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», δεν λαμβάνονται υπόψη.
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα Κ.Δ.Α.Π. :22370 22606 - Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ  :22370 24796