Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Στο Πρόγραμμα LEADER ο Δήμος Καρπενησίου


Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) της Χώρας μας, εγκρίθηκε με την αριθ. 5807/29.06.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ», η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 10-10-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α – Διαφοροποίηση και της Ο.Τ.Δ. – ως Τελικού Δικαιούχου.
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, όπως : Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, Χώροι εστίασης και αναψυχής, Οικοτεχνία,  χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές  μονάδες, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, Βιοτεχνικές μονάδες, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, Μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, Χώροι εστίασης και αναψυχής.
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, για Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ), για Χώρους άσκησης πολιτιστικών , αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας , δημοτικές βιβλιοθήκες , ωδεία κ.λ.π. καθώς και για Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός των μέτρων, ανέρχεται στο 1.952.260,39 € και τα μέτρα, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτούνται από:ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ) Μ.Ο. 80,00%,
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Μ.Ο. 20,00% - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μ.Ο. 43,00%

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Στο πολύ σημαντικό αυτό Πρόγραμμα, έχει ενταχθεί και ο Δήμος Καρπενησίου και πιο συγκεκριμένα : 1) ΗΔημοτική  Ενότητα Καρπενησίου, Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες: Καρπενησίου  (Εξαιρείται η περιοχή του σχεδίου πόλεως), Αγ. Βλαχέρνας, Αγ. Ανδρέα, Αγ. Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Κορυσχάδων, Μυρίκης, Παππαρουσίου, Παυλόπουλου, Σελλών, Στενώματος, Στεφανίου, Φιδακίων . 2) Η Δημοτική  Ενότητα Κτημενίων και πιο συγκεκριμένα οι Τοπικές Κοινότητες:   Αγ. Τριάδας, Αγ. Χαράλαμπου, Δομιανών, Πετραλώνων, Χόχλια και 3) Η Δημοτική  Ενότητα  Ποταμιάς- Τοπικές Κοινότητες:    Μεγ. Χωριού, Ανιάδας, Δερματίου, Καρίτσης (Καρπενησίου), Κλαυσίου, Μικ. Χωριού, Μουζίλου, Νόστιμου,Συγκρέλου, Χελιδόνος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η  28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. (τελευταία καταγραφή εισερχόμενου πρωτοκόλλου)
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Καινούριο Δήμου Αγρινίου Τ.Κ.30005 , είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής, έως την 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στη γραμματεία της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν ως ουδέποτε υποβληθείσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., στα τηλέφωνα  26410 39007, 79344 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος Πληροφόρησης: Χαρ. Καφρίτσας (Διευθυντής Ο.Τ.Δ.)