Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Πέντε (5) θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο Καρπενησίου

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών  του, θα προχωρήσει το Δασαρχείο Καρπενησίου.


Σύμφωνα με την ανακοίνωσή που δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες, έχουν προκηρυχθεί για 8μηνη πρόσληψη, ένας ΤΕ δασοπόνος στο Δασαρχείο Καρπενησίου, 2 εργάτες στο εκτροφείο θηραμάτων Βουτύρου και 2 εργάτες, δασεργάτες στο Δασαρχείο Καρπενησίου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 21.