Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Έναρξη Προγράμματος Κινήτρων Επιχειρηματικότητας

Ο Δήμος Καρπενησίου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, και έχοντας υπόψη τα πλείστα επενδυτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.
Με την παρούσα ανακοίνωση, και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 86/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκαινιάζει το πρόγραμμα των κινήτρων επιχειρηματικότητας.
Σε ποίους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου (είτε έχουν έδρα είτε υποκατάστημα).
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει:
1.Να είναι νεοσύστατη (έναρξη μετά από 01/01/2012) ή να είναι υπό σύσταση
2.Σε περίπτωση φυσικού προσώπου να είναι κάτω των 40 ετών (από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα κινήτρων)
3.Σε περίπτωση νομικού προσώπου, να ανήκει κατά πλειοψηφία (πάνω από 50%) σε φυσικά πρόσωπα κάτω των 40 ετών (από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα κινήτρων)
4.Όλα τα μέλη της εταιρίας, ή το φυσικό πρόσωπο (φυσικά πρόσωπα) να μην έχουν χρέη προς το Δήμο
5.Να μην αποτελεί συνέχεια υφιστάμενης επιχείρησης (απλή μεταβίβαση με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.
Διαδικασία Υπαγωγής:
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Δήμο Καρπενησίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 08/07/2013 έως 30/09/2013, στο Νέο Δημαρχείο στον Προφήτη Ηλία, καθημερινά από 07:00 έως 15:00. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, και η απόφαση ένταξης θα εκδίδεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.Έναρξη επαγγέλματος (για τις υπό σύσταση όταν συσταθούν), με τις τυχόν τροποποιήσεις.
3.Καταστατικό σύστασης ή σχέδιο καταστατικού (για τα νομικά πρόσωπα), με όλες τις τροποποιήσεις.
4.Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα δίνεται από την υπηρεσία).
5.Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος για το χώρο της αίτησης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα (για τις υπό σύσταση όταν συσταθούν).

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

«Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων Δήμου Καρπενησίου» 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης θα λειτουργήσει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Εκπαίδευσης Ενηλίκων που αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής μας για στήριξη των δημοτών και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Τα θεματικά πεδία προγραμμάτων που θα λειτουργήσουν ( σύμφωνα με τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων) είναι:
•Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
•Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
•Νέες Τεχνολογίες
•Γλώσσα και Επικοινωνία
•Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
•Πολιτισμός και Τέχνη
•Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από τα προγράμματα εκπαίδευσης, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου (παλαιό και νέο Δημαρχείο).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και επαγγελματικής κατάστασης, στους οποίους θα δοθεί βεβαίωση κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας & θρησκευμάτων-Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης .
Τα μαθήματα θα παραδίδονται κατά τις απογευματινές ώρες στο χώρο της Μαθητικής Εστίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 11 Οκτωβρίου για τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Ιανουάριος).