Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ... Ο Νίκος Φούκας Αντιδήμαρχος στη θέση της Βάσως Φεγγούλη που παραιτήθηκε

Ποτέ μη λες ποτέ στην πολιτική και δη στα συμβαίνοντα κατά καιρούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό μας διδάσκει εμπράκτως, η απόφαση του απερχόμενου Δημάρχου Αγράφων Δημητρίου Τάτση, να ορίσει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για το εναπομείναν χρονικό διάστημα, δηλ, μέχρι 31 Αυγούστου 2014,
τον μέχρι πρότινος “αντιρρησία” Δ.Σ. Νίκο Φούκα, που διετέλεσε Αντιδήμαρχος και τα δυο πρώτα χρόνια της Δημαρχίας Τάτση. Ως γνωστόν ο κ. Φούκας ήταν ένας από εκείνους τους Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης που διαφοροποιήθηκε πολλές φορές από την πολιτική του Δημάρχου φτάνοντας μέχρι του σημείου να ανεξαρτητοποιηθεί, ενώ υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα βασικά στελέχη της ανεξάρτητης ομάδας που έκανε σκληρή αντιπολίτευση στον ίδιο τον Δήμαρχο καθώς και στην Δημοτική Αρχή. Όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι, στην έναρξη της περασμένης προεκλογικής περιόδου, ο κ. Φούκας διαχώρισε την θέση του από την ομάδα Τάτση, στηρίζοντας άλλη επιλογή, ενώ στο τέλος βρέθηκε υποψήφιος με άλλο Συνδυασμό. Όπως προαναφέραμε όμως στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ και μάλιστα στην Τοπική Αυτοδιοίκησης. Έτσι ο άλλοτε “αντιρρησίας” και σκληρός κριτής του Τάτση, κάνοντας την δική του υπέρβαση, αποδέχθηκε την πρόταση του Δημάρχου και ανέλαβε την Αντιδημαρχία επί των Οικονομικών για τις εναπομείνασες 50 περίπου ημέρες, όπου και λήγει η  θητεία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής.
Η σχετική απόφαση ορισμού του κ. Φούκα και τα όσα προβλέπονται από τον Νόμο έχει ως εξής:

Ο Δήμαρχος Αγράφων
αφού έλαβε υπόψη
• τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αγράφων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 6.976 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγράφων έχει Πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
• Την 16/2013 Απόφαση Δημάρχου Αγράφων
• Την 40/2013 Απόφαση Δημάρχου Αγράφων
• Την 83/2014 Απόφαση Δημάρχου Αγράφων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Συμπληρωματικά της 16/2013 η οποία και τροποποιήθηκε με την 83/2014 και την 40/2013 Απόφαση Δημάρχου Περί ορισμού Αντιδημάρχων. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγράφων, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι την λήξη της θητείας 31/08/2014, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Φούκα στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες

• Κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και των απολογισμών του Δήμου
• Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων
• Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας με σχεδιασμό και αναπτυξιακό προσανατολισμό
• Εφαρμογή πολιτικών για την κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας
• Εφαρμογή πολιτικών για την μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
• Μέριμνα για την στήριξη των αστέγων και οικονομικά αδυνάτων και πολυτέκνων δημοτών
• Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης
• Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

Οι παρακάτω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται καθ’ ύλην όπως και στους υπόλοιπους Αντιδημάρχους.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια του Δήμου
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου
• Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου
• Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών στα όρια του Δήμου
• Την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια του Δήμου
2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φούκα Νικόλαο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Κοφίνη Αναστασία.