Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και μελών Επιτροπών Ο Γιατρός Γιώργος Τόλης εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος ο Ε. Κατσιφός, Γραμματέας ο Γρ. Παπαθανάσης Ανακοινώθηκαν οι 5 Αντιδήμαρχοι

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για την εκλογή του Προεδρείου του ΔΣ, αλλά και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και εκπροσώπων της ΠΕΔ.
Ομόφωνα πρόεδρος με 27 ψήφους εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Τόλης, ενώ με ξεχωριστές ψηφοφορίες, όπως ορίζει ο νόμος, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος ο Ευάγγελος Κατσιφός και Γραμματέας ο Γρηγόριος Παπαθανάσης.

Στην Οικονομική Επιτροπή τακτικά μέλη εκλέχτηκαν οι:
Κίτσιος Γεώργιος, Τελώνης Λεωνίδας, Μάκκας Κωνσταντίνος, Μάκκας Απόστολος, Κατσιάδας Θεόδωρος και Τσιάμης Θεόδωρος.
Και αναπληρωματικά μέλη οι:
Τσιαμάκης Στέφανος, Τρίκκας Γεώργιος, Πεσλής Παναγιώτης, Τάκης Κωνσταντίνος, Ευαγγελοκώστας Γεώργιος.
Στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής τακτικά μέλη εκλέχτηκαν οι:
Κολοκύθας Ευθύμιος, Σταμούλης Αθανάσιος, Κολοκώτσιος Παντελής, Ζαμπάκας Λάμπρος, Διώτης Σωτήριος, Γεωργίου Νικόλαος.
Και αναπληρωματικά μέλη οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:
Ξυραφάκης Παναγιώτης, Πεσλής Παναγιώτης, Μάκκας Κωνσταντίνος, Μάκκας Απόστολος και Ράπτη Θεοδώρα.
Εκπρόσωποι της ΠΕΔ είναι ο Δήμαρχος κ. Μπαμπαλής και ψηφίστηκε δεύτερο μέλος ο κ. Κατσιφός Ευάγγελος.
Να αναφερθεί πως όλες οι προτάσεις του Δημάρχου για τις θέσεις τόσο στο προεδρείο όσο και στις επιτροπές έγιναν δεκτές από το σώμα, χωρίς να κατατεθούν επιπλέον προτάσεις από τους συμβούλους.

Θύμιος Μιχόπουλος, Βάσω Φεγγούλη, Κώστας Τάκης, Θεόδωρος Τσιάμης, Θοδωρής Κατσιάδας
Μετά το πέρας της 1ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δημαιρεσίες για την ανάδειξη του Προεδρείου και των Επιτροπών, ο Θοδωρής Μπαμπαλής προέβη και στην επίσημη ανακοίνωση των 5 Αντιδημάρχων του Δήμου, με θητεία από 10-09-2014 έως 28-02-2017 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.Τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:
•Υποστήριξης πολιτικών οργάνων
•Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
•Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου
•Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας
•Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών.
β) Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:
•Εσόδων και δημοτικής περιουσίας
•Προϋπολογισμού και λογιστηρίου
•Προμηθειών και αποθηκών
•Ταμείου
•Μισθοδοσίας
γ) Τέλεση πολιτικών γάμων
δ)  Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Βίνιανης
•Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
•Παρακολούθηση έργων και εργασιών
•Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
•Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Βίνιανης
•Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

2.Τον κ. Ευθύμιο Μιχόπουλο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Περιβάλλοντος – καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:
•Αρμοδιότητες στον τομέα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
•Αρμοδιότητες Εποπτείας – Σχεδιασμού και Συντονισμού
•Αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος και Πρασίνου
•Αρμοδιότητες σε θέματα Κοιμητηρίων
•Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης – διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
 β) Πολιτικής Προστασίας
•Αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
•Αρμοδιότητες στον Τομέα της Ύδρευσης – Αποχέτευσης
γ) Τέλεση πολιτικών γάμων
δ)  Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγράφων

3.Τον κ. Θεόδωρο Τσιάμη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.και ιδίως για θέματα:
•Αρμοδιότητες σε θέματα Μελετών και Κατασκευών Έργων
•Αρμοδιότητες σε θέματα Η/Μ έργων
•Αρμοδιότητες σε θέματα Συγκοινωνιών
•Αρμοδιότητες σε θέματα πολεοδομίας
β) Τέλεση πολιτικών γάμων
γ)  Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου

4.Τον κ. Θεόδωρο Κατσιάδα, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα :
•Αρμοδιότητες σε θέματα Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας
•Αρμοδιότητες σε θέματα γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
•Αρμοδιότητες σε θέματα γραφείου Απασχόλησης & Τουρισμού
β)  Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Απεραντίων
•Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
•Παρακολούθηση έργων και εργασιών
•Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
•Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Απεραντίων
•Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

5.Την κα Φεγγούλη Βασιλική, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τμήματος Κοινωνικής προστασίας- Δημόσιας υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα :
•Αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και ισότητας των φύλων
•Αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
•Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας – Δια βίου Μάθησης – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς – Πολιτισμού
•Αρμοδιότητες σε θέματα ΚΑΠΗ
β) Τμήματος Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.
γ) Τέλεση πολιτικών γάμων
δ)  Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας

6.Οι ως άνω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.
7.Τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
•Του Αντιδημάρχου κ. Τάκη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος, ενώ, τις αρμοδιότητες
•Του Αντιδημάρχου κ. Ευθυμίου Μιχόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης ενώ, τις αρμοδιότητες
•Του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Τσιάμη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Κατσιάδας, ενώ, τις αρμοδιότητες
•Του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Κατσιάδα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Φεγγούλη, ενώ, τις αρμοδιότητες
•Της Αντιδημάρχου κα Φεγγούλη Βασιλικής που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης.
8.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος
9.Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, κ. Θεόδωρος Κατσιάδας και η κα Βασιλική Φεγγούλη, ενώ δεν θα λαμβάνουν οι κ. Τάκης Κωνσταντίνος και κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος.
10. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τάκη Κωνσταντίνο.
11.Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε δύο εφημερίδες του Νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής εύχεται στο νέο Προεδρείο του ΔΣ και στα μέλη των Επιτροπών καλή θητεία να έχουν, καλή συνεργασία και καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, διότι ο μόνος στόχος όλων είναι να βγει ο Δήμος Αγράφων από το τέλμα.