Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Με απόφαση της Γερακούδη Δεν εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αγράφων


Με τον όρο αν διορθωθούν δύο κωδικοί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων, θα τον εγκρίνει εξ ολοκλήρου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 708/87622-14/5/2013 απόφαση της Γ.Γ. κ. Γερακούδη.
Ένας εκ των κωδικών που πρέπει να αναμορφωθεί καταλλήλως προκειμένου να είναι καθόλα έγκυρος ο προϋπολογισμός
είναι ο 85 – Ομάδα εξόδων, που αφορά Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους, ο οποίος είχε αναμορφωθεί μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό για το τεχνικό πρόγραμμα των τοπικών κοινοτήτων. Το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, ήταν ο προϋπολογισμός να επικυρωθεί εν μέρει, καθώς θα πρέπει εντός 15 ημερών το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει εκ νέου και να αναμορφώσει κατάλληλα τους κωδικούς, όπως υπέδειξε με το σχετικό έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Γερακούδη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επικυρώνει την αρίθμ.11-45/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων περί Έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΖΩ6Α-ΡΞΨ), ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως: ΕΣΟΔΑ: 12.256.039,37 ευρώ ΔΑΠΑΝΕΣ: 12.145.730,21 ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 110.309,16 ευρώ, υπό τους κάτωθι περιορισμούς:
Καλείτε ο Δήμος Αγράφων βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του ν. 3852/2010, να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και:
Α. Βάσει του Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων 2012 να προβεί στην εγγραφή του 00.6723 κωδικού υπέρ τεχνικού εξοπλισμού με ποσό 10.713,04 ευρώ και
Β. Επειδή σύμφωνα με την υπό στοιχείο (8) της παρούσης, ΚΥΑ των Εσωτερικών και Οικονομικών, εισάγονται συγκεκριμένες διαδικασίες προσδιορισμού των Εσόδων της Ομάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» καθώς και ποσοστιαίος περιορισμός τους σε σχέση με τα αντίστοιχα Έσοδα του προηγούμενου Έτους (άρθ.2&5§4β) θα πρέπει να προβεί στην άμεση αναμόρφωση των εξαρτώμενων ποσών της Ομάδας Εξόδων 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», τηρουμένων των διατάξεων περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, και για την εναρμόνιση αυτού με τα οριζόμενα στην υπόψη ΚΥΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ Αγράφων στο συγκεκριμένο κωδικό ψηφίσθηκαν 15.233,13 ευρώ, και τώρα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να γίνει η εξής εγγραφή με αναμόρφωση 316.380,39 (ήτοι: 413.677,29€ «ψηφισθέντα έσοδα ομάδας 32» μείον (-) 97.296,90€ «ποσό που δύναται να προϋπολογισθεί ότι θα
εισπραχθεί βάσει του ποσοστού εισπραξιμότητας 23,52% έτους 2013»)
Εδώ να θυμίσουμε ότι στην αρχική μορφή του Προϋπολογισμού, όπως κατατέθηκε προς ψήφιση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, στον κωδικό 85 είχε εγγραφεί το ποσό των 316.380,39ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού.
Παρόλο που κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητούνταν ο Προϋπολογισμός, ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας που ήταν παρών, τόνισε πως εάν αλλαχθεί ο συγκεκριμένος κωδικός, επιφυλάσσεται για την νομιμότητα του και εν τέλει για την έγκρισή του, δυστυχώς δεν εισακούστηκε και τελικά επικράτησε η πρόταση της αντιπολίτευσης τα χρήματα από το συγκεκριμένο κωδικό να δοθούν στο τεχνικό πρόγραμμα των τοπικών κοινοτήτων.
Το θέμα στην όλη υπόθεση είναι ότι η εν λόγω εξέλιξη βαραίνει για ακόμη μια φορά τις πλάτες των δημοτών του Δήμου Αγράφων, που θα μπουν σε νέα παράταση μέχρις ότου δουν να γίνονται έργα στα χωριά τους, να ανοίγονται δρόμοι, να φτιάχνονται υδραγωγεία και να εξοφλούνται τα δεδουλευμένα τους.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει την αναμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με τη συγκεκριμένη αναμόρφωση όμως, συνεπάγεται και η αλλαγή στο τεχνικό πρόγραμμα, που αυτό μεταφράζεται με τη μείωση των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε τοπική κοινότητα.
Για το τι θα γίνει τελικά στο Δήμο Αγράφων και με το Προϋπολογισμό θα το μάθουμε την επόμενη εβδομάδα μετά και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με κυρίαρχο θέμα συζήτησης την σωστή αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Δεν εγκρίθηκαν οι Απολογισμοί 
των Καποδιστριακών Δήμων 
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν εγκρίθηκαν ούτε οι απολογισμοί των Καποδιστριακών Δήμων Αγράφων, Βίνιανης, Απεραντίων και Φραγκίστας των ετών 2008-2009 και 2010, καθώς δεν υπήρχε πλειοψηφία και ομόφωνη απόφαση επί του θέματος, αφού σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, για τη νομιμότητα της συνεδρίασης. Συγκεκριμένα, οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν τους απολογισμούς,  η Αντιπολίτευση ψήφισε να αναβληθεί το θέμα, καθώς αναμένεται ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, ενώ οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι ψήφισαν παρών.
Για το εάν θα ψηφιστούν τελικά οι απολογισμοί, που είναι ένα τυπικό θέμα, είναι μια άλλη ιστορία, η οποία θα απασχολήσει οσονούπω και πάλι το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων.