Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - Αναμορφώθηκε ο Προϋπολογισμός

Με κυρίαρχο θέμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τους κωδικούς που υπέδειξε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι πρέπει άμεσα να τροποποιηθούν ούτως ώστε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγράφων να είναι καθόλα έγκυρος, συνεδρίασε την περασμένη Κυριακή 26 Μαΐου 2013 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγράφων.
Μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 708/87622-14/5/2013 απόφαση της Γ.Γ. κ. Γερακούδη, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να αναμορφωθούν καταλλήλως οι κωδικοί 00.6723 και 85, έγιναν οι κάτωθι αναμορφώσεις:

Α. Βάσει του Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων 2012 προέβη το ΔΣ στην εγγραφή του 00.6723 κωδικού υπέρ τεχνικού εξοπλισμού με ποσό 10.713,04 ευρώ και

Β. Επειδή σύμφωνα με την υπό στοιχείο (8) της παρούσης, ΚΥΑ των Εσωτερικών και Οικονομικών, εισάγονται συγκεκριμένες διαδικασίες προσδιορισμού των Εσόδων της Ομάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» καθώς και ποσοστιαίος περιορισμός τους σε σχέση με τα αντίστοιχα Έσοδα του προηγούμενου Έτους (άρθ.2&5§4β) προέβη και στην αναμόρφωση των εξαρτώμενων ποσών της Ομάδας Εξόδων 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», τηρουμένων των διατάξεων περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, και για την εναρμόνιση αυτού με τα οριζόμενα στην υπόψη ΚΥΑ.
Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του ΔΣ Αγράφων στο συγκεκριμένο κωδικό ψηφίσθηκαν 15.233,13 ευρώ, και μετά τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η εγγραφή με αναμόρφωση 316.380,39 (ήτοι: 413.677,29€ «ψηφισθέντα έσοδα ομάδας 32» μείον (-) 97.296,90€ «ποσό που δύναται να προϋπολογισθεί ότι θα
εισπραχθεί βάσει του ποσοστού εισπραξιμότητας 23,52% έτους 2013»).
Προκειμένου, όμως, να μην υπάρξει νέο πρόβλημα με τον κωδικό που αναμορφώθηκε, καθώς θα μειώνονταν το ποσό από το τεχνικό πρόγραμμα των τοπικών κοινοτήτων, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγράφων, κατέθεσε πρόταση με την αλλαγή εικοσιτριών (23) άλλων κωδικών, ούτως ώστε να ισοσκελιστεί το ποσό.
Η πρόταση ψηφίσθηκε ομόφωνα και έτσι, εάν δεν υπάρξουν άλλα απρόοπτα, σε λιγότερο από μήνα θα ξεκινήσουν να κινούνται τα νήματα στο Δήμο Αγράφων και θα πάρουν μπρος οι μηχανές, ώστε να βγει ο Δήμος απ’ αυτό το τέλμα που έχει πέσει.
Τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν το σώμα ήταν:
Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Συνολική Ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου ΔΔ Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και Καμαριών ΔΔ Αγράφων»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2003 μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΔ Δάφνης» και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου
Παραχώρηση έκτασης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου
Επικύρωση απόφασης ΤΚ Νέου Αργυρίου
Τροποποίηση της 37/2013 απόφασης του ΔΣ