Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση για την απαλλαγή σταβλικών εγκαταστάσεων από το έκτακτο τέλος ακινήτων

Σε επαφή του Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Δυτικής Φραγκίστας, κ. Γεώργιο Κοτρώτσιο, συζητήθηκε το ζήτημα της επιβολής του έκτακτου φόρου ακίνητης περιουσίας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τους στάβλους της περιοχής Ευρυτανίας.
Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι στάβλοι των κτηνοτρόφων έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ ως αποθήκες με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες τους να πληρώνουν τον φόρο χωρίς να έχουν υποχρέωση γι' αυτό.
Συγκεκριμένα στη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 αναφέρεται ρητά ότι απαλλάσσονται του τέλους ακινήτων τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική χρήση. Η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ως εξής:
"Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο .Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις, β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ • της παρ . 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α • 58) αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό , εκπαιδευτικό , θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους, γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε • της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους , δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ• της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι  αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος: α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων. β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί :  ως διατηρητέα , με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα , ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση."
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος πολίτης διαπιστώσει ότι ο στάβλος του από λάθος έχει χαρακτηριστεί ως αποθήκη και βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του δήμου στον οποίο ανήκει, θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:
α. Να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο για αλλαγή χρήσης του οικήματός του.
β. Στη συνέχεια να υποβάλλει αίτηση στη ΔΕΗ προσκομίζοντας ως δικαιολογητικό την έγκριση αλλαγής χρήσης από τον Δήμο
γ. Σε περίπτωση που έχει πληρώσει το τέλος, να καταθέσει ένσταση στην Εφορία ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία συμψηφισμού για την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.