Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Δημοπρατείται η ανάπλαση σε Τρίδενδρο, Σάικα και Καμάρια, προϋπολογισμού 765.000,00 ΕΥΡΩ

Ο Δήμος Αγράφων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ Δ.Δ. ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΝ Δ.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ», με προϋπολογισμό  765.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα-σιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 380.728,94 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρό-βλεπτα),
β) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 73.667,03 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρό-βλεπτα)και γ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 148.236,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα στις 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων, στη Δυτική Φραγκίστα, μέχρι τις 25/7/2013.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.052,64 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον  6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για το ποσό των 765.000,00 € και προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο  51 του Ν.3669/2008.
Το  έργο  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 3669/08  όπως  αυτές  όπως  τροποποιήθηκαν   και  συμπληρώθηκαν και ισχύουν  και  με  βάση  του  όρους  διακήρυξης  και την υπ’ αριθμ. 9/2013 μελέτη  της  Τεχνικής Υπηρεσίας  του  Δήμου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.