Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Απάντηση Στουρνάρα σε Κοντογεώργο μετά την αναφορά για τις αντικειμενικές αξίες

Σχετικά με το επιβαλλόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών, σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων, στο Νομό Ευρυτανίας, ο Βουλευτής Ευρυτανίας, Κώστας Κοντογεώργος, στις 29-5-2013,  κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα, με περιεχόμενο, την τεκμηριωμένη από κάθε άποψη, άδικη και παράδοξη μεταχείριση του νομού μας στον τομέα του καθορισμού, των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων και ζήτησε τον επαναπροσδιορισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νομού και την τρέχουσα οικονομική κρίση.
Ο Υπουργός Οικονομικών, απάντησε στην Αναφορά επισημαίνοντας ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής αναπροσαρμογής των Αντικειμενικών Αξιών και σε συνδυασμό με την επικείμενη αναμόρφωση της νομοθεσίας φορολογίας των ακινήτων, θα υπάρξει επανεξέταση, αναθεώρηση και βελτίωση των τιμών, προκειμένου να προσαρμοσθούν στις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά ακινήτων την δεδομένη χρονική στιγμή.
Η διαδικασία του καθορισμού νέων αντικειμενικών αξιών είναι σε εξέλιξη.
Η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 27 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ. ΔΤΥΔ 1103704 ΕΞ2013

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου (Τμήμα Αναφορών)
Κοιν: Βουλευτή κ. Κων/νο Κοντογεώργο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αρ. πρωτ.: 4631/4-6-2013 αναφορά
Απαντώντας στην αρ.πρωτ.: 4631/4-6-2013 αναφορά την οποία κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Κώστας Κοντογεώργος που αφορά την μείωση των Αντικειμενικών Αξιών στους οικισμούς του Νομού Ευρυτανίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στους οικισμούς του Ν. Ευρυτανίας, όπως και για όλες τις περιοχές της Χώρας που ήταν ήδη ενταγμένες στο Αντικειμενικό Σύστημα έγινε αναπροσαρμογή των τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος στις 1-3-2007 με την αρ.πρωτ.1020564/487/00ΤΥ/Δ/27-2-2007ΠΟΛ.1034 (ΦΕΚ269/Β/28-2-2007) απόφαση του Υπ. Οικονομικών, οι οποίες και ισχύουν μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ από 1-1-2011 εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο Αντικειμενικό σύστημα φορολογητέας αξίας των ακινήτων 149 οικισμοί του Ν. Ευρυτανίας στα πλαίσια της επέκτασής του σε 4.489 συνολικά οικισμούς της Χώρας με την αρ. πρωτ.:1175023/3752/00ΤΥ/Δ/28-12-2010ΠΟΛ.1200 (ΦΕΚ:2038/τα.Β’/29-12-2010) απόφαση του Υπ. Οικονομικών.
Ο καθορισμός των τιμών ζωνών τόσο για το 2007 όσο και για το 2011 έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής του αρθρ. 41 του Ν. 1249/82 για το Ν. Ευρυτανίας, τα συγκριτικά στοιχεία οικοπέδων της ΔΟΥ αλλά και την έρευνα στην αγορά των ακινήτων στις περιοχές του Νομού στις συγκεκριμένες κάθε φορά χρονικές περιόδους.
Η Τιμή Ζώνης αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τ.μ. επιφάνειας καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον α’ όροφο οικοδομής. Επομένως επειδή στην Τιμή Ζώνης περιλαμβάνεται εκτός από το κόστος κατασκευής των κτισμάτων και η αξία του αναλογούντος οικοπέδου, θα πρέπει αυτές (Τιμές Ζώνης) σε συνάρτηση και με την εκμετάλλευση του οικοπέδου (δόμηση) να είναι μεγαλύτερες από το κόστος κατασκευής.
Δεδομένου ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για το 2006 καθόρισε σαν τιμή αφετηρίας ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών τα 950ευρώ/τ.μ. ήταν εμφανώς χαμηλότερες από τις τιμές αγοράς.
Παράλληλα, η επιχειρούμενη σύγκριση των Τιμών Ζωνών των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που ήταν ήδη ενταγμένοι στο σύστημα του Αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως π.χ. το Καρπενήσι με τις Τιμές Ζώνης των οικισμών που εντάχθηκαν από 1-1-2007 δεν είναι δόκιμη καθόσον οι τιμές αυτές εφαρμόζονται για τις από προηγούμενα χρόνια ενταγμένες στο σύστημα περιοχές, οι οποίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από 1-3-2007, οπότε ίσχυσε η τελευταία αναθεώρησή τους, ως εκ τούτου είναι απόλυτα φυσικό να υπολείπονται των τιμών των περιοχών που εντάχθηκαν στο Αντικειμενικό σύστημα τέσσερα χρόνια αργότερα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως οι τιμές του Αντικειμενικού Συστήματος δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην αγορά των ακινήτων, μέσω των αναπροσαρμογών.
Με τις αναπροσαρμογές δίδεται η ευκαιρία επανεξέτασης, αναθεώρησης και βελτίωσης των τιμών ζωνών και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογή δεν σημαίνει αύξηση των τιμών αλλά και μείωση αυτών, όπου επιβάλλεται.
Έτσι στο πλαίσιο της μελλοντικής αναπροσαρμογής των Αντικειμενικών Αξιών που θα εξετασθεί σε συνδυασμό με την επικείμενη αναμόρφωση της νομοθεσίας φορολογίας των ακινήτων, οι τιμές των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων για το Ν. Ευρυτανίας θα επανεξετασθούν προκειμένου να προσαρμοσθούν στις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά των ακινήτων τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι με την Δ6Α 1060696 ΕΞ2013/8-4-2013 απόφαση του Υπ. Οικονομικών συγκροτήθηκε επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη και διαμόρφωση της νέας διαδικασίας προσδιορισμού των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, η οποία ήδη έχει αρχίσει το έργο της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ