Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Επιτέλους τέλος - Δημοπρατείται οριστικά η ύδρευση της Επισκοπής στις 19/11/2013, έργο προϋπολογισμού 407.000,00 Ευρώ, με Φ.Π.Α Επίσης επαναδημοπρατείται και η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Μετά από δυο αποτυχημένες προσπάθειες, δημοπρατείται επιτέλους από τον Δήμο Αγράφων η  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»   προϋπολογισμού  407.000,00  Ευρώ με  το  Φ.Π.Α  με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.

Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για το χωριό, καθότι η Επισκοπή είναι από τα μοναδικά χωριά του Δήμου που αντιμετώπιζε ουσιαστικό πρόβλημα ύδρευσης. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  στα γραφεία  του Δήμου  Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα  στις  19-11-2013 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ.
Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στην  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  όπως  προβλέπεται  από  την  διακήρυξη  στον  παραπάνω  τόπο  και  χρόνο, συνταγμένες  απαραίτητα  στην  Ελληνική  γλώσσα.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6375,64 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας και των επαναληπτικών αυτής. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγράφων και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Το  έργο  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 3669/08  όπως  αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν  και  σύμφωνα με  του  όρους  διακήρυξης και την  υπ' αριθμ. 8/2013 μελέτη  της  Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου.
Περισσότερες  πληροφορίες  καθώς  και  τα  τεύχη της  μελέτης  παρέχονται  καθημερινά  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στα  γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου  Αγράφων και  στα  τηλέφωνα  2237351119 -51121 ( κ. Αντίνου Γεώργιος) μέχρι  και την 14-11-2013  με  την καταβολή  40,00 Ευρώ.

Επαναδημοπρατείται και η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αγράφων στις περιοχές Μαράθου, Βίνιανης, Βούλπης, Παλαιοκατούνας και Δαφνούλας του Δήμου, στις αντίστοιχες θέσεις «Κρανία», «Λιβανή», «Διασελάκια-Ζερβά», «Παλαιοχώραφα» και «Καγκελάκι».
Η έκταση των ρυπασμένων χώρων είναι :
-για το ΧΑΔΑ Μαράθου: 1.021,70 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Βίνιανης: 1.933,20 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Βούλπης: 3.596,80 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Παλαιοκατούνας: 1.409,40 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Δαφνούλας: 7.928,30 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :
Οριοθέτηση της περιοχής (όπου απαιτείται), διαμόρφωση του τελικού αναγλύφου, έργα τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου, συνοδά έργα (ενημερωτική πινακίδα, περίφραξη, πύλη εισόδου).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.125,17€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγράφων και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Χρόνος εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.