Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στ.Ελλάδας - Εγκρίθηκαν πιστώσεις για τη μεταφορά μαθητών

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, κατανέμονται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  στις Περιφέρειες της χώρας.


Στην Περιφέρεια Στερεάς αντιστοιχούν 29 εκατ. ευρώ και πιο συγκεκριμένα από αυτά 2 εκ. ευρώ στην Π.Ε. Ευρυτανίας, για την μεταφορά μαθητών στα Σχολεία και των δυο Δήμων.
Στόχος της Περιφέρειας είναι να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι μεταφορές των μαθητών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Έτσι στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκαν, στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου :
-παρατάσεις υφιστάμενων συμβάσεων, ανασύσταση αυτών σε περιπτώσεις που απαιτείται, καθώς και ανάθεση νέων με άμεσες, απλοποιημένες διαδικασίες
-Δαπάνες και πιστώσεις για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015, συνολικού ύψους 29.100.000 €, προκειμένου οι μαθητές να μεταφέρονται με όλους τους δυνατούς τρόπους που προσδιορίζονται από το Νόμο στα σχολεία τους.
Εν τω μεταξύ, «Τη δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014» προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.
Όπως εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης Μιχελάκης, «η παράταση αυτή χορηγείται μέχρι να καταρτιστούν νέες συμβάσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και ρυθμίζει το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις περιφέρειες. Η ανάγκη για τη χορήγηση παράτασης προέκυψε μπροστά στο ορατό ενδεχόμενο της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαγωνιστικών και άλλων διαδικασιών για τη μεταφορά των μαθητών».
Ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, επίσης, ότι «δεν θα προκληθεί οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, δεδομένου ότι για τα μεν υφιστάμενα δρομολόγια οι συμβάσεις παρατείνονται με το κόστος, που είχε διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2013, για τα δε νέα δρομολόγια το κόστος ανάθεσης δεν μπορεί να υπερβεί τη ρητά προβλεπόμενη από την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση μέγιστη αποζημίωση».