Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Δημοπρατήθηκε η ύδρευση της Επισκοπής Το έργο προϋπολογισμού 407.000,00 Ευρώ, θα παραδοθεί σε ένα χρόνο

Μετά από δυο αποτυχημένες προσπάθειες, δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Αγράφων η  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» προϋπολογισμού 407.000,00  Ευρώ με  το  Φ.Π.Α  με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.

Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για το χωριό, καθότι η Επισκοπή είναι από τα μοναδικά χωριά του Δήμου που αντιμετώπιζε ουσιαστικό πρόβλημα ύδρευσης. Ο  διαγωνισμός  διεξήχθη  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  στα γραφεία  του Δήμου  Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα  στις  19-11-2013 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ. και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.
Το  έργο  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 3669/08  όπως  αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν  και  σύμφωνα με  του  όρους  διακήρυξης και την  υπ' αριθμ. 8/2013 μελέτη  της  Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου.