Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Συγκροτήθηκε το υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ευρυτανίας

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κας Καλλιόπης Γερακούδη συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τους υπαλλήλους ΟΤΑ α΄ βαθμού Ν. Ευρυτανίας,  η οποία κρίνει τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, αποτελούμενη από τους:

1. Παπαδοπούλου Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου, με αναπληρωτή τον Στούμπο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Δ. Αγράφων, 2. Γραμματίκα Βασιλική του Ευθυμίου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Γ΄, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου, με αναπληρώτρια την Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Οικονομικού Διοικητικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Δ. Αγράφων,
3. Παπαροϊδάμη Μαρία του Θεοφάνους, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου, με αναπληρώτρια την Κουρκούτα Ελένη του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Οικονομικού Διοικητικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Δ. Αγράφων.
4. Μαραγκούλα Ελευθέριο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου, με αναπληρωτή τον Μαρούλη Νικόλαο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, υπάλληλο του Δ. Αγράφων,
5. Ζιάκα Κωνσταντίνο του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών με βαθμό Β’, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου, με αναπληρωτή τον Καραγεώργο Ιωάννη του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου.
6. Κοντομήτρου Αγγελική του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλο του Τμήματος  Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ευρυτανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωματικό μέλος τη Ντάλλα Αναστασία του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.
Ευρυτανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
 Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού του Ν. Ευρυτανίας, όταν κρίνει εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, θα είναι εξαμελής, και θα απαρτίζεται από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη.
 Ως Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζουμε την Παπαδοπούλου Μαρία και ως αναπληρώτρια Προέδρου την Γραμματίκα Βασιλική.
 Γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζουμε τη Δρούγου Βασιλική του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου και αναπληρώτριά της τη Γιαννοπούλου Αμαλία του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄, ομοίως υπάλληλο του Δ. Καρπενησίου.
 Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης λήγει την 31-12-2014, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας.