Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Απάντηση Τσαπρούνη σε Καραμπά

Μετά την αυστηρή επιστολή Καραμπά για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό, ο Θανάσης Τσαπρούνης παίρνει το λόγο και απαντά για τα όσα του καταλογίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας, με το υπ΄αριθμ. 3069/20-12-2013 έγγραφο.
Στην επιστολή του ο κ. Τσαπρούνης αναφέρει χαρακτηριστικά:
Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο»
Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 785/10.12.2013 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε:

•Για το σχολικό έτος 2013-14 καμία σχολική μονάδα δεν έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003.
•Η οργανικότητα των σχολικών μονάδων καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα διαμορφώνεται ή μεταβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 3,4 του Ν.1566/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11, παρ.1,2 του Ν. 1966/91 και με τις αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/25.09.2006 και Φ.3/898/97657/25.09.2006 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ. 1507/τ.Β΄/13.10.2006 καθώς και με την αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/16.09.2013 ΚΥΑ των ΥΠΑΙΘ και ΥΠΟΙΚ.
•Σήμερα, Τετάρτη,18.12.2013 όλα τα Δημοτικά Σχολεία της ΔΠΕ Ευρυτανίας λειτουργούν με πλήρη στελεχωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων καλύπτοντας όλες τις διδακτικές ανάγκες (Διαπιστωμένο λειτουργικό κενό τεσσάρων (4) διδ. ωρών στην ειδικότητα ΠΕ06 – Αγγλικών).
•Στο Ν/Γ Γρανίτσας το λειτουργικό κενό καλύπτεται με μεταφορά μαθητών σε διπλανό Νηπιαγωγείο (Ν/Γ Ραπτόπουλου) και έως ότου διατεθεί πίστωση από τον κρατικό προϋπολογισμό για πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
•Στο Ν/Γ Αγράφων το λειτουργικό κενό καλύπτεται με προσωρινή φιλοξενία του νηπίου στο Δημ. Σχολ. Αγράφων (κατόπιν σύμφωνης γνώμης Σχολ. Συμβούλου) και έως ότου διατεθεί πίστωση από τον κρατικό προϋπολογισμό για πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
•Τα λειτουργικά πλεονάσματα και κενά σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Ευρυτανίας γνωστοποιούνται στη Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και επικαιροποιούνται κάθε φορά που διαπιστώνεται μεταβολή είτε κάθε φορά που η ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας ή το ΥΠΑΙΘ κρίνει (Ν. 3848/2010).
•Η χορήγηση αναρρωτικών αδειών ακολουθεί τις προβλεπόμενες, από τη κείμενη νομοθεσία, διαδικασίες.
•Οι αποφάσεις είτε του συλλογικού οργάνου (ΠΥΣΠΕ) είτε του μονομελούς οργάνου (Δ/ντής Εκπ/σης) αναρτώνται στον διαδικτυακό κόμβο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
•Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών καθώς και οι ανακλήσεις αυτών υπογράφονται από τον Υπουργό Παιδείας. Όσο αφορά της συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, αποδεσμεύτηκε την 02.12.2013 ως πλεονάζων προσωπικό όπως ορίζει άλλωστε και η Υ.Α.
•Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου αποτιμάται με εκθέσεις αξιολόγησης στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, όπως άλλωστε προβλέπεται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 Αθανάσιος Τσαπρούνης