Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Συνάντηση μελών της ΟΕΣ για φορολογικά, οικονομικά, λειτουργικά ζητήματα των Συλλόγων

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στην αίθουσα Μεχαλοχωριτών –Μαυροκορδάτου 56  5ος όροφος  το Σάββατο 3  Μαΐου και ώρα 11 η συνάντηση των Ευρυτανικών Συλλόγων κατόπιν  προσκλήσεως του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 Η ανταπόκριση  των Δ.Σ. των Συλλόγων  θερμή και οι συζητήσεις ενημερωτικές και εποικοδομητικές, το κύριο μέρος των συζητήσεων ήταν σχετικά  με  τα φορολογικά –οικονομικά – λειτουργικά ζητήματα των Συλλόγων  και περαιτέρω συνεργασίες Ο.Ε.Σ –Συλλόγων .


Το επόμενο ραντεβού δόθηκε για την 1 Ιουνίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.  στην Αίθουσα Απεραντίων  Σωκράτους 26 στην Αθήνα  6ο όροφος, όπου μεταξύ των άλλων θεμάτων  θα συζητηθεί και το θέμα του φετινού Ανταμώματος της Ο.Ε.Σ.
Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ. ευχαριστεί τους προέδρους και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Μεχαλοχωριτών και Απεραντίων κ. Μαίρη Καλλιάνη και κ Λάμπρο Παπαδόπουλο αντιστοίχως  για την διάθεση των αιθουσών τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ
 ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Αστικός Κώδικας: άρθρα 78
έως 108 & άρθρα 61 έως 77
περί νοµικών προσώπων.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το σωµατείο για να λειτουργεί νόµιµα και σωστά πρέπει να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1.Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σ' αυτό γράφονται όλες οι συζητήσεις, προτάσεις, και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
2.Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.
3.Βιβλίο Μητρώου Μελών. Σ' αυτό γράφονται και οι διευθύνσεις των µελών και τα τηλεφωνά τους.
4.Βιβλίο Ταµείου.
5.Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
6.Μπλοκ εισπράξεων.
Από τα παραπάνω βιβλία τα πέντε πρώτα πρέπει να είναι αριθµηµένα κατά σελίδα, σφραγισµένα µε την σφραγίδα του σωµατείου και θεωρηµένα µε την σχετική σηµείωση στη τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο εκείνον που επί προεδρίας του τέθηκαν σε χρήση.
Τα διπλότυπα των εισπράξεων πρέπει να αριθµηθούν, να σφραγιστούν και να θεωρηθούν από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας µε σχετική αίτηση. Απαιτείται εξουσιοδότηση του
 7.Προέδρου (µε το γνήσιο της υπογραφής) για οποιονδήποτε άλλον εκπρόσωπο του Σωµατείου προσέλθει, εκτός του Προέδρου, του Γραµµατέα και του Ταµία.  Επίσης προκειµένου να θεωρηθούν τα γραµµάτια είσπραξης θα πρέπει στον φάκελο να υπάρχουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Απόφαση του Πρωτοδικείου επικυρωµένη.
2.Καταστατικό Σωµατείου επικυρωµένο.
3.Πρακτικό Αρχαιρεσιών από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (θεωρηµένο από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα).
4.Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου, από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου (θεωρηµένο από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα). Οικονοµικό Απολογισµό προηγούµενου έτους (θεωρηµένο από
τον Πρόεδρο και τον Ταµία).
5.Αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στην οποία εγκρίνεται ο οικονοµικός απολογισµός (θεωρηµένο από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα).
Σηµείωση:
Πριν από την θεώρηση των Γραµµατίων Είσπραξης η αρµόδια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία, όπως ορίζει ο Ν. 281/1914, ελέγχει τον φάκελο του Σωµατείου που κρατείται στο αρχείο της και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.
Π οινικά Θέµατα:
Ορισµένες παραλείψεις ή παραβιάσεις της Σωµατειακής Νοµοθεσίας διώκονται και ποινικά, όπως:
1. Αναληθείς δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων του σωµατείου από πρόσωπα που έχουν αυτή την υποχρέωση.
2. Σύνταξη ψεύτικων πρακτικών.
3. Άρνηση παροχής πληροφοριών στην εποπτική αρχή.
4.Υπεξαίρεση των χρηµάτων του σωµατείου.