Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Απόπειρα δολοφονίας κατά του Βουλευτή Ευρυτανίας, Κωνσταντάκη Γιολδάση

Απόπειρα δολοφονίας κατά του Βουλευτή  
Ευρυτανίας, Κωνσταντάκη Γιολδάση το 1874Γράφει ο Καθηγητής 
του ΑΠΘ Θαν. Γιαννακόπουλος

Από τα έντυπα της εποχής, όπως «Φάρος  της Ορθυος», «Αιώνας», φαίνεται ότι στα τέλη Ιουλίου 1874 έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του Βουλευτή Κωνσταντάκη Γιολδάση στο δρόμο μεταξύ Σέλου και Ψιανών.
Η απόπειρα έγινε με δύο πυροβολισμούς μια στον αυχένα και η άλλη στο στήθος, η οποία όμως δεν πέτυχε καθότι ο Βουλευτής σώθηκε. Ήταν εποχή  που τα πολιτικά πάθη και στην Στερεά Ελλάδα ήταν αυξημένα εξαιτίας του Επ. Δεληγεώργη,  κτλ. Ο Γιολδάσης ακολοθούσε σε τοπικό επίπεδο τον Δεληγεώργη.
Ο «Αιών», εφημερίς αντιπολιτευόμενη την τότε Κυβέρνηση, την 29 Ιουλίου  το1874, αρ. Φύλου 3042, περιγράφει ανάμεσα στα άλλα και τα παρακάτω: «Το Σάββατον (δηλαδή 27η Ιουλίου), διεβιβάσθη εκ της Ευρυτανίας, δια τηλεγραφήματος, η λυπηρά είδησις, ότι ο εκλεχθείς Βουλευτής εκ της επαρχίας ταύτης κ Κ. Γιολδάσης, ενέπεσεν εις δολοφονικήν ενέδραν, την τελευταίαν Πέμπτην (25η Ιουλίου), ώραν 5 μ.μ ενώ μετέβαινεν από του χωρίου Σέλου εις το χωρίον Ψιανά, και ότι έλαβε δύο πληγάς δια τουφεκίου, μίαν κατά τον αυχένα και ετέραν κατά την ωμοπλάτην, λίαν επικινδύνους αμφοτέρας. Αγνοείται, εάν εξησφαλίσθη η ζωή αυτού. Αγνοείται επίσης, εάν εις αφορμάς προσωπικάς, ή εις αιτίας πολιτικάς πρέπει να αποδοθή η δολοφονική απόπειρα αύτη. Ο Κ. Γιολδάσης είναι πολιτικός φίλος του Ε. Δεληγεώργη, η δε «΄Εφημερίς των Συζητήσεων», υπομνιμνήσκουσα, ότι προ τινών ημερών εφονεύθη επίσης ο δήμαρχος Σολίου της Ακαρνανίας Παληογιάννης, και ότι η ανάκρισις ήδη βεβαιοί, ότι δεν ανηρέθη, αλλ’ εδολοφονήθη υπό  των πολιτικών αυτού εχθρών, εκφράζει υπονοίας, μη και η κατά Γιολδάση δολοφονική απόπειρα πηγήν έχει τα πολιτικά πάθη, φυσικώς εξαπτόμενα, όταν η εξουσία χωρή απροκαλύπτως εις την παρανομίαν και εις τας δια της λόγχης εκδικήσεις».
Στη εφημερίδα «Φάρος της Όρθυος» αριθ 847 την 3η Αυγούστου (εκδιδόμενη στη Λαμία) αναφέρονται: «Aπόπειρα δολοφονίας ενεργήθη προ τινών ημερών κατά του Βουλευτού Ευυτανίας , Κυρίου Γιολδάση. Και ετραυματίσθη μεν καιρίως ο ειρημένος βουλευτής αλλά η ζωή αυτού δεν τρέχει κίνδυνον. Εγκαρδίως λυπούμεθα μεθ όλων των συμπολιτών ημών, διότι βλέπομεν ότι εισάγεται η διάπραξης τοιούτου βδελυρού και στυγερού κακουργήματος εις την Στερεάν ελλάδα, ένθα ήτον άγνωστος και ευχόμεθα από καρδίας να είναι η τελευταία».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με μεγάλη βεβαιότητα φαίνεται ο Κωνσταντάκης πήγαινε στα Ψιανά και συγκεκριμένα στον Κώστα Γιαννάκη Γιολδάση-Γιαννακόπουλο, συγγενή του στο Παληοχώρι  γιατί την άλλη ημέρα ήταν της Αγίας Παρασκευής, γιόρταζε το εκκλησάκι και γινόταν ολοήμερο πανηγύρι (τραπέζι όλοι μαζί στα λεγόμενα «κμπάνια», χορός κτλ). Το εκκλησάκι βρίσκεται σε μια ράχη της Καλιακούδας κοντά στο «Κτίσμα και στα πρώτα χρόνια πριν και μετά την απελευθέρωση, λόγω θέσεως, γίνονταν οι συναθροίσεις των κατοίκων Ψιανών, Σέλου, Κόπραινας, Κοντίβας, Ρωσκάς, Δουλιανών. Ο δρόμος επικοινωνίας ή διείσδυσης όπως αποκαλούνταν τότε ήταν Παλοηχώρι (Ψιανά)-Σέλος-Κρίκελο ή Ανιάδα, Μουζίλο, Άγιος Ανδρέας , Καρπενήσι. Έτσι οι επίδοξοι δολοφόνοι γνώριζαν καλά το «δρομολόγιο» του βουλευτή.
Ο Κωνσταντάκης ανέβηκε στην περιοχή του μετά το τέλος της Ε΄ συνόδου της Β΄ περιόδου της Βουλής (τέλος Μαρτίου 1874) και στην επόμενη σύνοδο την ΣΤ΄ τον Οκτώβριο 1874 είναι ξανά βουλευτής της Ευρυτανίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Βουλή απέρριψε επίσης το 1874 την εναντίον της εκλογής  του ένσταση του Ζηνόπουλου με το αιτιολογικό ότι ο τελευταίος γεννήθηκε στο Αιτωλικό (=Ανατολικό).