Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Ολομέλεια ομάδων έργου – υποστήριξης – εργασίας - Παρουσίαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά

Παρουσίαση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά
Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή συνάντηση, συνάντηση με ιδιαίτερη βαρύτητα, μια και θα συζητήσουμε για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας και θα αναφερθούμε στη σημασία του.Σήμερα, στελέχη από όλες τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Νομικών Προσώπων, καθώς και των υπηρεσιών που πριν από λίγες μέρες ήρθαν στην αιρετή Περιφέρεια, βρίσκεστε εδώ προκειμένου να εξειδικεύσουμε την προετοιμασία και οργάνωση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για τις αιρετές Περιφέρειες θεσμοθετήθηκαν με τον Καλλικράτη και διέπονται από τις διατάξεις της εγκύκλιου 74754 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει ήδη συζητηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε να προχωρήσουμε στις διαδικασίες κατάρτισής του.

Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην καταλληλότερη εποχή για να ξεκινήσουμε αφού πλέον έχει λήξει το μεταβατικό στάδιο και όλες οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ανήκουν πια στην αιρετή Περιφέρεια.

Μάλιστα η εμπλοκή των υπηρεσιών με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία «ώσμωσης» και ομογενοποίησης της δύσκολης αλλά και πολύ ενδιαφέρουσας δουλειάς που έχουμε να κάνουμε στην Περιφέρεια.

Πριν από όλα θα ήθελα να δώσω έμφαση στο αντικείμενο και την σκοπιμότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Αντικείμενο του έργου είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών οι οποίες θα συμβάλουν στην βιώσιμη και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της Περιφέρειας. Εκπονείτε δηλαδή, ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ταυτόχρονα παρεμβατικό προγραμματικό σχέδιο, που θα συντελέσει ως μεθοδολογικό εργαλείο στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

 Ως προς την σκοπιμότητα, είναι προφανές ότι, ο ευρύτερος ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι αιρετές Περιφέρειες στην σύγχρονη κοινωνία γίνεται όλο και πιο καταλυτικός Οι αιρετές Περιφέρεις εκτός από όργανα εκτελεστικού χαρακτήρα, έχουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο ως όργανα σχεδιασμού και προγραμματισμού.

 Η εκπόνηση λοιπόν ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ουσιαστικά μέσο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την ενδυνάμωση της διαδικασίας δημοκρατικού προγραμματισμού.

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα σε περιφερειακό επίπεδο, που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις (έργα, ενέργειες και υπηρεσίες ) της Περιφέρειας.

 Η βασική φιλοσοφία της όλης προσπάθειας είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση της ικανότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε δράσεις προγραμματισμού, αλλά και ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, στην οριοθέτηση νέων επιχειρησιακών προτύπων στο χώρο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Περιφέρειας στη διαδικασία του σχεδιασμού.

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, μέχρι 31/08/2014, αποκρυσταλλώνοντας με αυτό τον τρόπο τους στόχους της Περιφερειακής Αρχής για το διάστημα της θητείας της. Η υλοποίηση του θα γίνει μέσα από ετήσια προγράμματα δράσης, τα οποία θα αποτελούν τις επιμέρους πράξεις του τετραετούς προγράμματος.

Ένα σημαντικό σημείο που θέλω να τονίσω, είναι η εμπλοκή των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το δικό μας εργαλείο προγραμματισμού για την τετραετία , θα γίνει από εμάς. Εμείς θα κληθούμε να το εφαρμόσουμε, μέσα από τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς μας και τα Νομικά μας πρόσωπα και πρέπει να είναι κτήμα μας.

 Στην εκτελεστική επιτροπή, που είναι αρμόδια για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εκπονήσαμε το οργανόγραμμα των στελεχών που θα εμπλακούν, καταρτίζοντας την ομάδα έργου, η οποία θα συνεπικουρείται από μια ομάδα υποστήριξης και θα πλαισιώνεται από έξι ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας αφορούν θεματικές ενότητες αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας.

Στην διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι αναγκαία η συμβολή και η συνδρομή όλων σας, είτε με την άποψη, τις προτάσεις και την εμπειρία σας, είτε με την ενεργοποίηση των τμημάτων των υπηρεσιών σας όπου χρειάζεται.

Πιστεύω πως, με την διαθεσιμότητα και την συμμετοχή σας, θα εκπονήσουμε ένα αξιόλογο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και ενεργειών για την Στερεά Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δουλειά σε όλους μας.