Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τα σχέδια βελτίωσης στο πλαίσιο της προκήρυξης του μέτρου 121 του ΠΑΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας Προκήρυξης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως αυτό καταγράφηκε μέσα από τη διαδικασία λήψης ηλεκτρονικού αριθμού αίτησης (βεβαίωση καταχώρησης έλαβαν περίπου 9.200 υποψήφιοι) και προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την εκτύπωση και αποστολή της έντυπης μορφής των Αιτήσεων ενίσχυσης ανακοινώνει:


1. την κλιμακωτή παράδοση των έντυπων αιτήσεων ως εξής:• Αγελαδοτρόφοι και Καπνοπαραγωγοί έως 29/8/2011• Υποψήφιοι στις κατηγορίες Λοιποί δικαιούχοι και Νέοι Γεωργοί με κατεύθυνση ζωική παραγωγή έως 5/9/2011

• Υποψήφιοι στη κατηγορία Νέοι Γεωργοί με κατεύθυνση φυτική παραγωγή έως 12/9/2011

• Υποψήφιοι στη κατηγορία Λοιποί δικαιούχοι με κατεύθυνση φυτική παραγωγή έως 19/9/2011

Οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι δεσμευτικές για κάθε κατηγορία υποψηφίων και δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας.

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση στις 25/8/2011.

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την ταυτόχρονη υποβολή των αιτήσεων στις 25/8, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να οριστικοποιήσουν σταδιακά τις αιτήσεις τους τις προσεχείς ημέρες.Επισημαίνεται ότι η κλιμακωτή υποβολή των έντυπων αιτήσεων κατά κατηγορία λειτουργεί ανεξάρτητα από την διαδικασία αξιολόγησης - έγκρισης, η οποία θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων της κάθε κατηγορίας υποψηφίων.

2. την υποβολή του αντιγράφου της έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας έως 30/9/2011. Για τις περιπτώσεις έντυπων αιτήσεων που έχουν ήδη αποσταλεί/υποβληθεί σε πρωτότυπο και αντίγραφο στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια καθώς θα διαβιβαστούν υπηρεσιακώς.