Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Έπεσαν οι υπογραφές για (14) επενδυτικά σχέδια της "Τριχωνίδα Α.Ε" εκ των οποίων (3) προϋπολογισμού 1.192.589,00 ευρώ θα γίνουν στην Ευρυτανία

Υπογράφτηκαν από τον ∆ήμαρχο Αγρινίου και Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε.», κ. Παύλο Μοσχολιό, oι συμβάσεις για την υλοποίηση των πρώτων δέκα τεσσάρων (14) επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση Leader της ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.349.170,01€ και δημόσιας δαπάνης 2.756.421,63€ στον τομέα του τουρισμού και της μεταποίησης. Τρία από τα έργα αυτά θα γίνουν στην περιοχή της Ευρυτανίας και πρόκειται για τρεις υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας συνολικού προϋπολογισμού 1.192.589 ευρώ περίπου.

Ολοκληρώθηκαν έτσι µε επιτυχία οι διαδικασίες ένταξης έργων από την πρώτη (1η) προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση Leader, που η ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ υλοποιεί στην περιοχή, από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την ευκαιρία υπογραφής των συμβάσεων ο ∆ήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. κος Παύλος Μοσχολιός δήλωσε τα εξής :
“Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, η οποία επηρεάζει άμεσα και την επιχειρηματικότητα, η ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. εντάσσει προς χρηματοδότηση από το τοπικό πρόγραμμα προσέγγιση Leader τα πρώτα (14) επενδυτικά σχέδια. Πρόκειται για σημαντικά έργα τόσο στον τομέα του τουρισμού, όσο και στον τομέα της μεταποίησης, που αναμφίβολα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής καθώς και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης, µε την δημιουργία σαράντα δύο (42) νέων θέσεων εργασίας. H δε επιλογή των έργων αλλά και η αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων έγινε µε τον ποιο αξιοκρατικό, αδιάβλητο και ορθολογικό τρόπο.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα και ως το τέλος του χρόνου αναμένεται η ένταξη τεσσάρων (4) ακόμα επενδυτικών σχεδίων, καθώς και οι διαδικασίες για την δεύτερη (2η) προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Leader”.