Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Υποβολή δικαιολογητικών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων

Από το σύλλογο πολυτέκνων νομού Ευρυτανίας ανακοινώνεται ότι : Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 660/20.04.2011) καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης. Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι είναι αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000
€, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα ποσά κατά κατηγορία.
α. Αντρόγυνο (χωρίς ανήλικα παιδιά) 15.600 ευρώ
β. Χήρος-α 12.000 ευρώ
γ. Αντρόγυνο με ένα (1) ανήλικο παιδί 19.200 ευρώ
δ. Αντρόγυνο με δύο(2) ανήλικα παιδιά 22.800 ευρώ
ε. Αντρόγυνο με τρία (3) ανήλικα παιδιά 27.600 ευρώ
στ. Αντρόγυνο με τέσσερα (4) παιδιά 32.400 ευρώ
ζ. Αντρόγυνο με πέντε (5) παιδιά 37.200 ευρώ
η. Αντρόγυνο με έξη (6) παιδιά 42.000 ευρώ
θ. Αντρόγυνο με επτά (7) παιδιά 46.800 ευρώ
Έλλειψη ιδιόκτητης κατοικίας (επιπλέον) 4.800 ευρώ
Ύπαρξη ανίατης ή δυσίατης ασθένειας 6.000 ευρώ
Για το σκοπό της παροχής τροφίμων στους απόρους οι προς διανομή ποσότητες κατανέμονται σε φορείς υλοποίησης και μέσω αυτών διανέμονται δωρεάν στους τελικούς δικαιούχους.
Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται μεταξύ άλλων οι σύλλογοι πολυτέκνων και δήμοι για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσοι από τους πολύτεκνους του νομού μας επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής δωρεάν τροφίμων παρέμβασης Ε.Ε. , θα πρέπει μέχρι 20 Μαρτίου 2013 να προσκομίσουν στα γραφεία του συλλόγου πολυτέκνων τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας(θεωρημένη) ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος.
Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολύτεκνοι ότι έχουν δικαίωμα – εφόσον βέβαια το επιθυμούν - , να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη διανομή των προϊόντων στους κατά τόπους δήμους τους . Δηλαδή πιο απλά μπορούν να παίρνουν τα προϊόντα που διανέμονται από το Υπουργείο , από τους δήμους που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι και να αποφεύγουν την ταλαιπωρία να έρχονται από απομακρυσμένα χωριά στο Καρπενήσι. Και αυτό ίσως τους βολεύει καλύτερα . Με μία προϋπόθεση όμως . Δεν μπορούν παράλληλα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε δύο φορείς . Δηλαδή να κάνουν τα χαρτιά τους στο δήμο και στο σύλλογο . Μόνο σε ένα φορέα .
Η Προσωπική άποψη του συλλόγου είναι :
Οι κάτοικοι – πολύτεκνοι των απομακρυσμένων χωριών να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στους δήμους που ανήκουν γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν την ταλαιπωρία να έρχονται στο Καρπενήσι για την παραλαβή των προϊόντων και πολλές φορές να μην φτάνουν καθόλου στα χέρια τους.. Άλλωστε τα προϊόντα που διατίθενται είναι τα ίδια .
Κλείνοντας θα παρακαλέσω όλους σας , να το κάνετε γνωστό ο ένας στον άλλο ,από στόμα σε στόμα και από πολύτεκνο σε πολύτεκνο , ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένας πολύτεκνος που δεν θα έχει ενημερωθεί και δεν θα έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για προϊόντα μέχρι την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 .
Για το Δ.Σ
Ο πρόεδρος
Στυλιανός Δημητρόπουλος
Υ.Γ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του συλλόγου μας 22370-22308 και στο κινητό 6978331579.