Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δημοπρατείται η ασφαλτόστρωση του δρόμου Χρύσω – Άγιος Δημήτριος, προϋπολογισμού 780.000,00 ευρώ

Ένα ακόμη σημαντικό έργο αναμένεται να ξεκινήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα στον Δήμο Αγράφων. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, υλοποιώντας με πρόγραμμα τον σχεδιασμό της για την βελτίωση του οδικού δικτύου της Κεντροδυτικής Ευρυτανίας, ύστερα από την απόφαση 533/5-4-2013 με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του Έργου: ¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΡΥΣΩ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨ προϋπολογισμού 780.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε I


Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08) για την εκτέλεση του παραπάνω Έργου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 10/12/2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δνσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2).
Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς τα κατώτερα όρια .
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορίζεται σε 12.685,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του 'Έργου που δημοπρατείται, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3669/08 και την ανάλογη στρογγύλευση.
Το έργο προϋπολογισμού 780.000, 00 ευρώ με το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα <<ΠΙΝΔΟΣ>> Ν. Ευρυτανίας από τη ΣΑΕ 440 με υπάρχουσα πίστωση για το 2013: 519.219,85 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2,
Καρπενήσι, 36100, τηλέφωνο 22373 52435, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 5/12/2013.