Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αγωγή στον ΟΓΑ για την αντισυνταγματική περικοπή της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας

Δυναμικά παρεμβαίνει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ευρυτανίας για το θέμα της περικοπής της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας. Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος καλεί όσες πολύτεκνες μητέρες επιθυμούν, να καταθέσουν αγωγές κατά του ΟΓΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων,
για την διεκδίκηση της αντισυνταγματικής περικοπής από 1-11-2012 και εντεύθεν της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, την εφ’ άπαξ παροχή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και του οικογενειακού επιδόματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία του Συλλόγου, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 5 από την Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 τις πρωινές ώρες από 09:15 μέχρι 12:15 για να καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Α.- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1.- Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής της πολύτεκνης μητέρας, επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία (η εξουσιοδότηση θα χορηγείται από το Σύλλογο και τα στοιχεία σ’ αυτή θα συμπληρώνονται από την πολύτεκνη μητέρα).
2.- Απόκομμα πολυτεκνικής συντάξεως ή βεβαίωση αποδοχών ισόβιας, σύνταξης από τον ΟΓΑ του έτους 2012 (τη βεβαίωση αυτή την έστειλε ο ΟΓΑ αρχές του 2013 για το φόρο εισοδήματος του 2012).
3.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο.
 4.- Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολύτεκνης μητέρας.
5.- Τα πλήρη στοιχεία της πολύτεκνης μητέρας, με διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Β.- Οικονομικές Υποχρεώσεις
1.- Για την κατάθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων απαιτείται το ποσό των δεκαπέντε (15,00) ευρώ, που απαραίτητα θα κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά, το οποίο θα αφορά έξοδα κατάθεσης από τους δικηγόρους, έξοδα επίδοσης της αγωγής υπό Δικαστικού Επιμελητού στον ΟΓΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και έξοδα φωτοαντιγράφων των δικογράφων.
2.- Για τη συζήτηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της αγωγής απαιτείται το ποσό των δώδεκα (12,00) ευρώ. Δηλαδή συνολικά το ποσό των είκοσι επτά (27,00) ευρώ.
Πέραν από το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ανάλογο ποσό για την έκδοση δικαστικού ενσήμου υπέρ του Δημοσίου. Το Δικαστικό ένσημο είναι ανάλογο με το ποσό της κάθε αγωγής (περίπου 1,5 τοις εκατό).
Τα ποσά της παραγράφου αυτής θα καταβληθούν στους Δικηγόρους, πριν από τη δικάσιμο της αγωγής γιατί αν δεν επισυναφθεί το Δικαστικό ένσημο δεν εκδικάζεται τη υπόθεση.
3.- Η αμοιβή των Δικηγόρων, επί της αγωγής, συνίσταται σε ποσοστό 5% επί του επιδικαζομένου ποσού.
Για την αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως επισημαίνετε από το Δ.Σ. του Συλλόγου ότι αν επιθυμεί κάποια πολύτεκνη μητέρα να κάνει μεμονωμένα αγωγή, με δικηγόρο της επιλογής της, έχει την δυνατότητα να το κάνει.