Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στην εκλογική περιφέρεια Ευρυτανίας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  στην εκλογική περιφέρεια Ευρυτανίας  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3852/2010 με βάση  τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ.