Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Δ.Σ - Καταστρατήγηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στο Δήμο Αγράφων

Ως άκυρες, επειδή δεν είχαν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες αποφάσεις που λήφθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων, Μπαμπαλής και Φεγγούλη, καταγγέλλοντας ότι αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. Οι καταγγελίες ήδη διαβιβάστηκαν στην Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Π. Γερακούδη για τα περαιτέρω.


Ως άκυρες χαρακτηρίζει τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων στην τελευταία συνεδρίασή του, την περασμένη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Θοδωρής Μπαμπαλής καταγγέλλοντας ότι αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών.
«Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.»
Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, θα αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και όχι π.χ. για τον προγραμματισμό μίας ανάπλασης πλατείας, ή για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου. Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου κλπ), τότε το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες ο κ. Μπαμπαλής κοινοποίησε στην γενική γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη, επιστολή με την οποία ζητά την παρέμβαση της  προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο κατεπείγοντα ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας.

Στην ίδια επιστολή γίνεται λόγος για «καταστρατήγηση του δημοτικού κώδικα και κάθε έννοιας δεοντολογίας και αυτοδιοικητικής πρακτικής» εξαιτίας των αποφάσεων που πάρθηκαν. Τέλος ο επικεφαλής της μειοψηφίας του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων ζητά από την κ. Γερακούδη τη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία του δημοσίου χρήματος και την απόδοση ευθυνών για τη μη εφαρμογή του νόμου, ως επίσης και την ακύρωση των αποφάσεων που αναφέρονται στα θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 15ο, 23ο και 24ο, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά η επιστολή – Καταγγελία του κ. Μπαμπαλή 
αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού
και Ελέγχου
Κερασοχώρι 10/6/2014

ΘΕΜΑ: «ΕΝΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

Κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2014 και αφορούν τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση που σας επισυνάπτουμε.

Θέμα 1ο. :  «Γνωμοδότηση για παραχώρηση δασικής έκτασης θέση Αρπακόλακα» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 2ο. : «Γνωμοδότηση για παραχώρηση δασικής έκτασης θέση Γρούσπιες» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 3ο. : «Γνωμοδότηση για παραχώρηση δασικής έκτασης θέση Βουλμαπιδιές» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 4ο. : «Γνωμοδότηση για παραχώρηση δασικής έκτασης θέση Σκαλοπάτια» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 5ο. : «Γνωμοδότηση για παραχώρηση δασικής έκτασης θέση Πλακωτό» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 15ο. : «Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής έργων» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 23ο. : «Κατανομή χρηματοδοτήσεων» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 24ο. : «Αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)

Τα ανωτέρω θέματα δεν έχουν το χαρακτήρα του έκτακτου όπως ορίζει το άρθρο 65 παραγ. 5 του Ν. 3852/2010 έναν (1) μήνα πριν τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Αυτό αποδεικνύεται και από τις ημερομηνίες των εγγράφων της Δ/νσης Δασών ως εξής:
Θέμα 1ο: 1332/65064/7-4-2014
Θέμα 2ο: 6007/240891/4-4-2014
Θέμα 3ο: 1410/67961/14-4-2014
Θέμα 4ο: 1408/69709/14-4-2014
Θέμα 5ο: 6369/25366/15-1-2014
Θέμα 15ο: που αφορά χρήσεις του 2008-2009.
Θέμα 23ο: που αφορά αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων ύψους 1.624.061,31 ευρώ για το οποίο με την 92/2013 απόφαση του ΔΣ Αγράφων έγινε κατανομή των χρηματοδοτήσεων ΣΑΤΑ και εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ για τα έτη 2012-2013.
Θέμα 24ο: για το οποίο γίνεται αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων ύψους 1.368.567,03 ευρώ και αφορά χρηματοδοτήσεις του Δήμου από ΣΑΤΑ και εξόφλησης οφειλών Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ των ετών 2013-2014 όπως αναλύεται στην εισήγηση του θέματος.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες και συνεχείς υποδείξεις για εφαρμογή του άρθρου 65 παραγ. 5 του Ν. 3852/2010 έναν (1) μήνα πριν τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, αλλά και την αποχώρηση της εισηγήτριας των θεμάτων 23 και 24 αντιδημάρχου κας Φεγγούλη δεν έγινε δεκτό και κατανοητό ότι για τα θέματα αυτά δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις διότι δεν αφορούσαν έκτακτες περιπτώσεις όπως ορίζεται από το παραπάνω άρθρο του Δημοτικού Κώδικα.

Επίσης, οι δαπάνες των θεμάτων 23 και 24 αποτελούν αντικείμενο του Διαχειριστικού Ελέγχου που έχει διαταχθεί για το Δήμο Αγράφων από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή.

Πρόκειται για ξεκάθαρες κατατμήσεις με σκοπό την απευθείας ανάθεση, καθώς και ανύπαρκτες δαπάνες με άγνωστο προορισμό, όπως οι δαπάνες για δήθεν καθαρισμό νεκροταφείων, αλλά και καθαρισμό πρανούς από χόρτα που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και πρόκληση.

Επιφυλασσόμεθα ότι τα έργα αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν και υποκρύπτουν διαδικασίες έκδοσης εικονικών τιμολογίων με σκοπό την κάλυψη δαπανών και έργων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί χωρίς την νόμιμη διαδικασία.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία του δημοσίου χρήματος και την απόδοση ευθυνών για τη μη εφαρμογή του νόμου, ως επίσης και την ακύρωση των αποφάσεων που αναφέρονται στα θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 15ο, 23ο και 24ο, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Την καταγγελία υποβάλλουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ