Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Δημοπρατείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου


Στις 7 Ιουλίου η δημοπρασία του έργου ύψους 1.405.226,89€ “κατεδάφιση του παλιού ΚΤΕΛ και η αποκατάστση του χώρου”

Ένα ακόμη μεγάλο έργο υλοποιεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η δημοτική αρχή Καρπενησίου, δημοπρατώντας το έργο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.405.226,89€ ΕΥΡΩ εκ των οποίων 898.323,39€ για εργασίες, 161.698,21€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 93.738,33€ για απρόβλεπτα, 1.172,00€ για προμήθεια ασφάλτου, 210,96€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. ασφάλτου, 6.201,65€ για αναθεώρηση και 243.882,35€ για ΦΠΑ . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/07/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (Νικ. Τσαμπούλα 2 Καρπενήσι). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα που προγραμμάτισε και υλοποιεί η παρούσα δημοτική αρχή, ένα έργο που αποτελούσε και προσωπική δέσμευση του Δημάρχου της ευρυτανικής πρωτεύουσας Βασίλη Καραμπά. Με την κατασκευή του το έργο αυτό αναμένεται να δώσει μεγάλες λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη του Καρπενησίου, ενώ θα αλλάξει και αισθητικά προς το βέλτιστο την εικόνα στο κέντρο της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (439.620,00€ για το έτος 2010) και από ίδιους πόρους (965.606,89€ για το έτος 2011) του Δήμου.