Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Αγράφων για προσλήψεις προσωπικού και ένταξη έργων σε προγράμματα

Την περασμένη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων με 16 θέματα προς συζήτησης.
Από τα κυριότερα θέματα ήταν η πρόσληψη προσωπικού με σχέση σύμβασης εργασίας, η υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013 και στους άξονες 1 και 4 και η κατανομή πιστώσεων της Β και Γ κατανομή για τις λειτουργικές δαπάνες στα σχολεία του δήμου. Το συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και αφορούν τις θέσεις ΔΕ χειριστής Μηχανήματος Έργου – ισοπεδοτής (γκρέιντερ) και Χειριστής Μηχανήματος έργου – φορτωτή.
Για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 αποφασίστηκε η υποβολή αιτήσεων για τα έργα «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Κεντρικών Πλατειών ΔΔ Παλαιοκατούνας» προϋπολογισμού 636.000,00 ευρώ. «συνολική Ανάπλαση οικισμού Επινιανών ΔΔ Επινιανών και ΔΔ Μοναστηρακίου Δήμου Αγράφων», προύπολογισμού 480.000,00 ευρώ. Και «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αδρευτικών Δικτύων Δήμου Απεραντίων (Εξοικονόμιση Υδατίνων Πόρων)» προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ.
Για τους άξονες 1 και 4 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» αποφασίστηκε η υποβολή προτάσεων έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου και η αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Αγράφων.
Το συνολικό ποσό των 58.747,67 ευρώ αποδέχτηκε και κατένειμε το ΔΣ στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νέου Δήμου Αγράφων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη Β’ και Γ’ κατανομή των ΚΑΠ για το 2011 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
Τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η μεταφορά χρηματικών υπολοίπων από το Τ.Π.&Δ., η αποδοχή χρηματοδοτήσεων και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.