Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΩΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στο Πρόγραμμα πιστοποίησης για Τεχνικούς Ασφαλείας εντάσσονται οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
- Εμπορικά καταστήματα - Ιατρεία – Μικροβιολογικά Εργαστήρια - Φαρμακεία
- Ταξί - Πωλητές στις λαϊκές αγορές - Καφενεία – Ταβέρνες – Bars κλπ

- Ιεροί Ναοί - Παιδικοί Σταθμοί - Υπηρεσίες καθαρισμού - Ασφαλιστικές υπηρεσίες – Και γενικά όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών….
Τα παραστατικά επιχειρήσεων για επιμόρφωση των ίδιων των εργοδοτών είναι:
1. Έντυπη αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο έναρξης δραστηριότητας
4. Αποδεικτικό κατάθεσης εθνικής τράπεζας (754/440183-21) ποσού 60,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 35 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εντάσσονται οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
Οµάδα Ι (Στο τµήµα µπορούν να συνυπάρξουν όλες οι ακόλουθες δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς: Επισκευή και συντήρηση µμεταφορικών µμέσων. Συνεργεία επισκευής µμεταφορικών µμέσων (Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ε ί α , Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκ ι ν ή τ ω ν κ λ.π Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τ α β ε ν ζ ι ν ά δ ι κ α) Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής  και ποτών. Επιχειρήσεις κατασκευής πόντος είδους από ξύλο .Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π . χ . κ α τ α σ κ ε υ ή κ α ι τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλων κ λ π.). Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από µμέταλλο. Αργυροχρυσοχόοι, µμηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία. Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής πάντως είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα. Και λοιπές που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες επιχειρήσεις. Μονάδες παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος, τοποθέτηση τεντών, επεξεργασία χάρτου, εκτυπώσεις εκδόσεις, κατασκευή προϊόντων από πλαστικό, τοποθετήσεις και κατεργασία υαλοπινάκων, τοποθετήσεις κοινών κλιματιστικών, κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες κλπ.        
Οµάδα IΙ {Στο τµήµα µπορούν να συνυπάρξουν όλες οι ακόλουθες δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ η ς ο µ ά δ α ς Ι Ι}
Οικοδομικά και άλλα παρόµοια επαγγέλµατα. Εκσκαφές, µπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισµού, κτίστες, σοβατζήδες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις µαρµάρων, ελαιοχρωµατιστές, εργασίες µονώσεων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρµανσης, εξαερισµού, ψύξης ή κλιµατισµού, ανελκυστήρων κλπ.
Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 35 εκπαιδευτικές - διδακτικές ώρες .
Τα παραστατικά επιχειρήσεων για επιµόρφωση των ίδιων των εργοδοτών είναι:
α) Μέχρι και 3 άτοµα (ένα από όλα)
1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιµελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλµατος από την εφορία) ή
2) άδεια άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη µε το ίδιο αντικείµενο της δραστηριότητας της επιχείρησης
β ) Μ έ χ ρ ι κ α ι 6 ά τ ο µ α ( έ ν α α π ό ό λ α )
Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από:
1) Τεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο ή  2) Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισµένη τεχνική επαγγελµατική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελµατικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
Τα παραστατικά επιχειρήσεων για επιμόρφωση των εργαζομένων τους (ένα από όλα)
α) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελµατικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
β) Αναγνωρισµένη τεχνική επαγγελµατική σχολή ή
γ) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη
Επιπλέον των παραπάνω απαιτείται:
1. Έντυπη αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο έναρξης δραστηριότητας
4. Αποδεικτικό κατάθεσης εθνικής τράπεζας (754/440183-21) ποσού 150,00 €
Για να υποβάλλετε την αίτησή σας επικοινωνήστε µαζί µας στον Εµπορικό Σύλλογο Καρπενησίου στο τηλ. 2237080036 καθηµερινά από 9.00 έως 13.00 ή από 9:00 έως 13:30 καθηµερινά στο 2231069121 και στο e-mail: europrog@otenet.gr