Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ» 24 ΕΚ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 64.732 ΕΥΡΩ στους ΟΤΑ της Ευρυτανίας

Πάνω από 24 εκ . ευρώ ήταν ο «Χριστουγεννιάτικος μποναμάς» του υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση εφαρμογής του «Καλλικράτη». Συγκεκριμένα, με αποφάσεις είτε του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση είτε του υφυπουργού Γιώργου Ντόλιου μοιράστηκαν στους δήμους όλης της χώρας παραμονές των Χριστουγέννων, 24,34 εκ. ευρώ, που αφορούν: - Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): 7,7 εκ. ευρώ, κονδύλια που διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων - Τις δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης: 5,4 εκ. ευρώ - Το φόρο Ζύθου: 5,3 εκ. ευρώ: - Τη λειτουργία των ΚΕΠ: 696 χιλ. ευρώ - Τις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις έτους 2008 και 2009 για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς: 609 χιλ ευρώ
Κατανομή ποσού 7.749.050 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού Στερεάς Ελλάδας εκ των οποίων 28.767,00 ΕΥΡΩ στους ΟΤΑ της Ευρυτανίας.
Κατανέμετε από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» (Νο 33-05-0154) ποσό 7.749.050 € σε Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι
προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και του Κ.Α. 0441.01 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 ν. 2130/1993)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2010 των δικαιούχων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων (παρ.20 άρθρου 24
ν.2130/1993).
Τα ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους ΟΤΑ με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Νομών των Περιφερειών του Κράτους, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή με τις οικείες καταστάσεις, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους αναφορικά με τα ποσά που
αποδίδονται σε αυτούς.
ΟΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
501 Δ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 2.885,0
502 Δ ΑΓΡΑΦΩΝ 3.236,0
503 Δ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2.525,0
504 Δ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1.532,0
505 Δ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 2.065,0
506 Δ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 7.241,0
507 Δ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 1.279,0
508 Δ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.881,0
509 Δ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 2.141,0
Δ ΦΟΥΡΝΑ 1.609,0
511 Δ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2.373,0
Σύνολο -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 28.767,00 Ε

Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. με ποσό 5.469.147,00 € από μεταβιβασθείσες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, για τη μερική απασχόληση, εκ των οποίων 35.965,00 ΕΥΡΩ στους ΟΤΑ της Ευρυτανίας.

Εγκρίνετε, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ποσού 5.469.147,00 €, σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης, που προσλαμβάνεται στα πλαίσια της υλοποίησης εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων των ανωτέρω, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του ν. 3250/04,
OTA Ευρυτανίας
315 Δ.ΑΓΡΑΦΩΝ 6.667,00
316 Δ. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 6.665,00
317 Δ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 4.000,00
318 Δ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1.333,00
319 Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.333,00
320 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 5.970,00
321 Δ. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 2.666,00
322 Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 2.000,00
323 Δ. ΠΡΟΥΣΣΟΥ 4.000,00
324 Δ. ΦΟΥΡΝΑ 1.331,00
Σύνολο -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 35.965,00 E