Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

Δημοπρατείται η αποπεράτωση του δρόμου Κρέντη – Βαρβαριάδα προϋπολογισμού 6.350.000,00 €

Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του οδικού άξονα Κρέντη – Άγραφα, θα ολοκληρωθεί το αμέσως χρονικό διάστημα, καθότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Οδός Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα, τμήμα  Α΄ Κρέντης - Βαρβαριάδα – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», προϋπολογισμού 6.350.000,00 € (εκ των οποίων 1.187.398,40 € για ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός του μεγάλου αυτού έργου, που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΔΕ (αριθ. ενάρ. Έργου 2010ΕΠ05680027 της ΣΑΕΠ 0568) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ της Ε.Ε., θα διεξαχθεί την 02 – 10 – 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία της ΔΤΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Θερμοπυλών 60 στη Λαμία, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 4η & 5η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 100.052,03 € και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 02-08-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.
Το έργο Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.