Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου

Συνεδρίασε χθες Τρίτη 23  Οκτωβρίου 2012 ημέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή παταριού στο δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 55.300,00€
2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για « Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» ποσό 46.612,50€
3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες  του Δήμου Καρπενησίου»ποσό 60.750,00€.

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Καθαρισμός χειμάρρου Κλαρωτού» ποσό 25.600,00€
5.Καθορισμός όρων πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Καρπενησίου.
6.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση και εσωτερική οδοποιία ΔΕ Δομνίστας προϋπολογισμού 155.000,00€
7.Παραλαβή μελέτης «Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη Χελιδόνας»
8.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση πρώην  Δημάρχου κ.Χαλκιά ).
9.Ορισμός δικηγόρων (για υπογραφή συμβολαίου μεταβίβαση απορριμματοφόρου από Δήμο Αθηναίων).
10.Αποδοχή δωρεάς
11.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής .
12.Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις αυτοκινήτων ΚΗΙ 4378 ποσό 713,40€
ΜΕ 93877 ποσό 500,00€ και ΚΗΙ 4364 ποσό 1190,00€
13.Καθυστέρηση αποπληρωμής αναδόχου- ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 1574,40€ (αφορά «Αποχιονισμός  στα χωριά Χουνη –Αλέστια Απόφαση οικονομικής 495/11)»
14.Εξέταση αιτήσεων για μείωση λογαριασμών ύδρευσης
15.ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
•Μελέτη ανάπλασης περιοχής Νεράϊδας ποσό 4.500,00€
•Μελέτη διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στην περιοχή Νεράϊδα ποσό 4.500,00€
•Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής του Πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων ποσό 4.305,00€
16.ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
•Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 6000,00€
•Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 8.000,00€
•Βελτίωση υδρεύσεων ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 8.000,00€
•Τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Χελιδόνας ποσό 3000,00€
•Επισκευή στέγης νερόμυλου στον οικισμό Αγ.Παρασκευή ΤΚ Δομιανών
•Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Τόρνου ποσό 3.000,00€
•Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικία Δεληγεωργόπουλου στην ΤΚ Αγ.Νικολάου ποσό 8.000,00€
17.Ψήφιση πιστώσεων
•Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου ποσό 4.411,03€
•Αμοιβή  δικηγόρων ποσό 5.535,00€
•Παροχή υπηρεσίας για σύνταξη πρότασης για τη χρηματοδότηση από το JESSICA για το έργο «Σύνδεση της πόλης του Καρπενησίου με Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου με τηλεκαμπίνα» ποσό 16.605.00€
•Αμοιβή συμβολαιογράφου ποσό 1233,77€ (συμβόλαιο δωρεάς απορριμματοφόρου από το Δήμο Αθηναίων).