Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Επιμελητήριο Ευρυτανίας Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας  διοργανώνει την 13η Φεβρουαρίου- ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00μ.μ Ενημερωτική Ημερίδα  με θέμα: Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης  – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί   στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «ΜΟΝΤΑΝΑ»
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά από τους υπευθύνους της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας η οποία θα διαχειριστεί το πρόγραμμα, για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα καθώς και όλους τους παραμέτρους της προκήρυξης.
Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, Εμπορίου και των Υπηρεσιών ως εξής:
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις( ατομικές ή νομικά πρόσωπα) που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις,
- και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις( ατομικές ή νομικά πρόσωπα).
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
•από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα Μεταποίησης
•από 20.000 έως 300.000 για τον τομέα  Τουρισμού
•από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες
Το ποσοστό επιδότησης  για την Περιφέρεια Στερεάς είναι 50% για τις μικρές επιχειρήσεις και 40% για τις μεσαίες.
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις , μηχανήματα- εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, δαπάνες λογισμικού και προβολής, πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας και προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Για τις νέες επιχειρήσεις επιδοτούνται  και οι λειτουργικές δαπάνες.
Η  ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από 25 Φεβρουαρίου έως και 25 Απριλίου 2013.
Ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 18.000.000,00 Ευρώ. Από αυτό το ποσό  το 70% αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 30% νέες- υπό σύσταση επιχειρήσεις.