Τρίτη 14 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Σας ενημερώνουμε ότι o Δήμος Αγράφων, θα συμμετέχει ως φορέας εκπροσώπησης ,για τη δωρεάν διανομή Τροφίμων 2013 στους τελικούς δικαιούχους, (Άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα) σύμφωνα με την Αριθ 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414 Τεύχος Β΄) ΚΥΑ.


Εισοδηματικά κριτήρια:
1.Άπορα άτομα με εισόδημα μέχρι και 7.200 €
2.Άπορη οικογένεια με οικογενειακό εισόδημα :
α. Οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι 10.700 €
β. Οικογένεια με  3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με  δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών /ούσα με τρία προστατευόμενα μέλη μέχρι και 11.520
γ. Οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα με τρία προστατευόμενα μέλη μέχρι και 14.400 €.
δ. Οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη μέχρι 17.280 €.
ε. Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 3 ,το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
Σε περίπτωση άπορου ατόμου με αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €
         Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη με αναπηρία 67%  και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ, κατά το ίδιο ποσό.
         Ως εισόδημα, νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό  του ως άνω εισοδήματος, εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, για κάθε άτομο ή οικογένεια όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  και  καταχώρηση των:
     α) ΑΦΜ  του αιτούντα/αιτούσας και του/της συζύγου
     β) Αριθμός προστατευόμενων μελών .
2.Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας.
3. Άδεια παραμονής σε ισχύ  ( μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Μαΐου 2013, στα ΚΕΠ του Δήμου Αγράφων .

ΚΕΠ Βίνιανης  2237351317 , ΚΕΠ Αγράφων 2237350900 ,ΚΕΠ Φραγκίστας 2237351125, ΚΕΠ Απεραντίων 2237350814 ,ΚΕΠ Ασπροποτάμου  2237097072 .
                                                                               
Κερασοχώρι 10/5/2013

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ