Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Δημοπρατείται από τον Δήμο Καρπενησίου το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΕΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσιών έργων» για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΕΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ », με προϋπολογισμό 92.000,00€ με ΦΠΑ 
εκ των οποίων Δαπάνη Εργασιών 54.446,73€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%) 9.800,41€ ,Απρόβλεπτα: 9.637,07€, πρόβλεψη αναθεώρησης 912,54€  και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%: 17.203,25€ .
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός Υδρας  6  Καρπενήσι, μέχρι τις  19/7/2012 με την  καταβολή υπέρ Δήμου Καρπενησίου του ποσού των 20,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22370-89079, FAX επικοινωνίας 22373- 50028, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πεταρούδης Δημήτριος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η του μήνα Ιουλίου   2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Καρπενησίου.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην  Α1, ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και  Οδοποιίας για πτυχία ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για εργα Οικοδομικά και  Οδοποιίας .  
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του π.δ. 3669/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.496,00 € και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ  και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με υπάρχουσα πίστωση 79.000€ Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί και η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την ανάδοχο επιχείρηση.
                                                                                                                                                  

                                                           ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  3/7/ 2012
                                                                                  Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                Σουλιώτης Νικόλαος