Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Είκοσι υποτροφίες για επιτυχόντες στα ΑΕΙ το 2012-2013 Μια υποτροφία ύψους 15.280 ευρώ από την ΟΤΕ - COSMOTE σε 1 Ευρυτανόπουλο που πέτυχε στις φετινές Πανελλήνιες σε ΑΕΙ

Με πέντε επιπλέον υποτροφίες και την προσθήκη, για πρώτη φορά, των δύο μεγάλων αστικών περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενδυναμώνεται το φετινό πρόγραμμα υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2012- 2013 για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που στηρίζουν για ενδέκατη συνεχή χρονιά ο ΟΤΕ και η Cosmote.

Όπως ανακοινώθηκε, για το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013, ο ΟΤΕ και η Cosmote θα απονείμουν 20 υποτροφίες, ύψους 15.280 ευρώ η καθεμία, εκ των οποίων η μια σε ένα Ευρυτανόπουλο. Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι έχουν πετύχει, μέσω του συστήματος πανελλήνιων εξετάσεων, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) πανεπιστημιακού τομέα της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές (εξαιρούνται οι στρατιωτικές σχολές) και έχουν αποφοιτήσει, το 2012, από δημόσιο γενικό λύκειο των νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας.
Επιπλέον, η Cosmote θα απονείμει και τιμητικές διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των 1.528 ευρώ η καθεμία σε επιλεγμένους υποψηφίους, που ξεχώρισαν για τις σχολικές και εξωσχολικές επιδόσεις τους.
Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψήφιων υποτρόφων είναι η κοινωνική και οικογενειακή τους κατάσταση (ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, χαμηλό εισόδημα, κλπ). Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2012.
Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα εξής:
• Υποψήφιος υπότροφος με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας.
• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειας ή των προσώπων που έχουν τη μέριμνά του.
• Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας και δεν δικαιούται μεταγραφή σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στον ίδιο νομό με το νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει άλλο αδερφό που να σπουδάζει εκτός του νομού).
• Ο βαθμός Απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου (κατά προτεραιότητα 18 και άνω). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν για τη Β' Φάση υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου μικρότερο από 18 συνεκτιμώντας στο σύνολο και τα υπόλοιπα ανωτέρω κριτήρια.
Απαιτούμενα έγγραφα – Δικαιολογητικά Υποψηφίων
i) Αντίγραφο του απολυτηρίου από το Λύκειο αποφοίτησης.
ii) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.
iii) Βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι ο υποψήφιος έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλει τα χαρτιά για να του χορηγηθεί αναβολή αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης (κατατίθεται μόνο από άρρενες υποψηφίους υποτρόφους).
iv) Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του γονέα του υποψηφίου καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομικά δήλωση εισοδήματος, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.
v) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
vi) Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
vii) Αντίγραφο των δυο όψεων της ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου που είναι σε ισχύ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:
i) Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του.
ii) Είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του.
iii) Έχει αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλο νομό, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο οποίο έχει εισαχθεί ο/ η αδελφός/ ή του καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφό του.
iv) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν να καταθέσουν επικουρικά και τα εξής έγγραφα, τα οποία θα συνεκτιμηθούν ελεύθερα από την Επιτροπή Αξιολόγησης:
i) Αντίγραφο των Ελέγχων Σπουδών της Α΄ και Β΄ Λυκείου ή βεβαίωση από το Λύκειο φοίτησής τους για την αναλυτική βαθμολογία τους στις παραπάνω τάξεις.
ii) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας/ξένων γλωσσών.
iii) Συστατική Επιστολή από καθηγητές του Λυκείου από το οποίο αποφοίτησαν ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και το χαρακτήρα του υποψηφίου. Σχετικό πρότυπο επιστολής παρέχεται στην ιστοσελίδα των υποτροφιών.
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων ή των ημερομηνιών της Α΄ και Β΄ Φάσης αυτών και ιδίως σε περιπτώσεις που δεν θα υποβληθούν αιτήσεις για κάποιο νομό. Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr Επίσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από οποιοδήποτε υποψήφιο είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σε περίπτωση μη προσκόμισής τους ή παραποίησής τους να ακυρώσουν την υποψηφιότητα ή την υποτροφία. Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής, περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη (www.ote-cosmote-scholarships.gr). Το πρόγραμμα υποτροφιών έχει ξεκινήσει, από το 2002, και, μέχρι σήμερα, έχουν απονεμηθεί συνολικά 106 υποτροφίες και 231 τιμητικές διακρίσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη καλύψει την ελληνική περιφέρεια δύο φορές.