Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Προκηρύχθηκαν (15) θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν τρία (3) άτομα, ΔΕ Οδηγοί Αυτ/των Γ΄ κατηγορίας, ένα άτομο για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγός Αυτ/των Γ΄ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο, για την ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικοί τέσσερα (4) άτομα, για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (Ισοπεδωτής) ένα (1) άτομο, για την ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας πέντε (5) άτομα και για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (Εκσκαφέα Φορτωτή) ένα (1) άτομο.  Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, ξεκινάει από αύριο Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012.

Σε 15 προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Αγράφων, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του, που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο του ΕΠ, ήδη προκηρύχθηκαν αυτές οι θέσεις εργασίας. Η ανακοίνωση αφορά οδηγούς αυτοκινήτων γ’ κατηγορίας, υδραυλικούς, χειριστές και εργάτες καθαριότητας, ενώ πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγράφων.
Σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο Δήμος Αγράφων κατάφερε να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους, ούτως ώστε να προβεί στην πρόσληψη δεκαπέντε νέων ανθρώπων και να τους δώσει μια νέα ελπίδα, ειδικά τώρα που την έχουν μεγάλη ανάγκη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγοί Αυτ/των Γ΄ κατηγορίας θα προσληφθούν τρία (3) άτομα. Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγός Αυτ/των Γ΄ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο ένα (1) άτομο. Για την ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικοί τέσσερα (4) άτομα, για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (Ισοπεδωτής) ένα (1) άτομο, για την ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας πέντε (5) άτομα, ενώ για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Μηχ/τος Έργου (Εκσκαφέα Φορτωτή) ένα (1) άτομο.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες. Ξεκινάει από αύριο Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Αγράφων, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγράφων, Τ.Κ.36071 Κερασοχώρι, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μαρίας Συγκελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2237 3 51312).     
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία του Δήμου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (http://www.kep.gov.gr/).