Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2011 στις 14 μ.μ. στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του σχεδίου του «Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κλ. Περγαντάς..
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον καθορισμό διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν.2963 /01 Π*170/03.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αλατάρης Σεραφείμ.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού πεδιάδας Μόρνου». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Γ. Τσάμπρας
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της Προσαρμογής του ψηφισθέντος Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. οικ 50699/02-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης οδοποιίας και υδραυλικών έργων στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης : «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ - Σκάλα Αταλάντης». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τμηματικής μελέτης, παράτασης συμβατικής προθεσμίας και εντολή εκτέλεσης τελικού σταδίου της σύνθεσης μελέτης: «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον ποταμό Ενιππέα του επαρχιακού δρόμου Μακρολίβαδο – Φιλιαδώνας». Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τμηματικών μελετών 2ου σταδίου και παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη επαρχιακού δρόμου Ροβολιάρι – όρια νομού Καρδίτσας προς Ρεντίνα». Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: « Βελτίωση οδού Ροβιές – Σταυρός – Βουτάς». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Γ.Μάρκου ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών και ετησίων πιστώσεων) συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών και ετησίων πιστώσεων) συνεχιζόμενων μελετών της ΣΑΜΠ 056/3. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Τόκων έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Κωδικός Πρόσκλησης 16. Κατηγορία παρεμβάσεων: Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων έργων. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών και ετήσιας πίστωσης έτους 2011) συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από Συλλογικές Αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΝΑ 007/8 & ΣΑΕΠ 056/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
Εν τω μεταξύ λίγο νωρίτερα στις 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Ειδική συνεδρίαση του Π.Σ. με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπελέρης Σταμάτης.