Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Προμήθεια Χειρουργικών Τραπεζών για το Νοσοκομείο Καρπενησίου


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α., έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας τεσσάρων (4) Χειρουργικών Τραπεζών για τα Γενικά Νοσοκομεία Λιβαδειάς, Καρπενησίου,
Κύμης και Καρύστου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200.000 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η εγκατάσταση αυτών στα ανωτέρω Νοσοκομεία θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.