Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Νέα σημαντικά έργα δημοπρατεί η Π.Ε. Ευρυτανίας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προκηρρύσει Δημόσιο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08  για   την  εκτέλεση  4 μεγάλων έργων στο Νομό μας.
Πιο συγκεκριμένα στις  01 / 04  /2014 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί  (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)  στα Γραφεία  της  Δνσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2), δημοπρατείται το Έργο:¨ Συντήρηση ασφαλτοτάπητα  Γέφυρα Κρικελλιώτη ποταμού – Δομνίστα  - Ψηλός Σταυρός” προϋπολογισμού 100.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ. Στις 18  Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί. δημοπρατείται το έργο “Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος (Β’ Φάση) ¨ προϋπολογισμού 250.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στις 11/3/2014 ημέρα Τρίτη, δημοπρατείται η “Κατασκευή κρασπέδων οδικού άξονα Προυσός - Αραποκέφαλα ¨ προϋπολογισμού 50.000,00  ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ , και στις 01 / 04 /2014 ημέρα Τρίτη το έργο¨ Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα οδικού  δικτύου προς Γοργιανάδες ¨  προϋπολογισμού 40.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ”
Στις δημοπρασία, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.3669/08 γίνονται δεκτές:
1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς τα κατώτατα όρια.
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.