Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΥΠ.ΕΣ : Νέες αρμοδιότητες στους Δήμους από 1ης Ιουλίου

Νέες αρμοδιότητες στους Δήμους έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Στεφάνου. Οι αρμοδιότητες αφορούν τους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και αλιείας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 και 95 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις μεμονωμένες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους από 1-7-2011 ανήκουν, κατά τομέα, οι εξής :

1. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης1 :
•Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
•Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
•Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
2. Tομέας Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας :
•Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).
•Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
1 Άρθρο 51 παρ.3α Ν.3905/2010, ΦΕΚ Α΄ 219 /23.12.2010
2 Άρθρο 51 παρ.3α Ν.3905/2010, ΦΕΚ Α΄ 219 /23.12.20
Υπενθυμίζεται τέλος ότι από 1.7.2011, ασκείται από τους Δήμους η αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.
3.Εν όψει των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στην έκδοση σχετικών εγκυκλίων οδηγιών προς τους δήμους αναφορικά με τον τρόπο άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις, οδηγίες ή σχετικές πληροφορίες, οι Δήμοι της χώρας παρακαλούνται να απευθύνονται στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.