Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του άρθρου 54 του ν. 3979/2011.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 282/22-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου θα εφαρμοστούν και στο Δήμο Καρπενησίου οι ευεργετικές διατάξεις  του  άρθρου  54 του Ν. 3979/2011 για τη διαδικασία ρύθμισης κύριων οφειλών και προστίμων τρίτων προς το Δήμο.

          Συγκεκριμένα καλούνται να προσέλθουν μέχρι και τη Δευτέρα 24-10-2011, στο αρμόδιο γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου και να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, για τη ρύθμιση και εξόφληση οφειλών τους προς το Δήμο Καρπενησίου.
Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011] , εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών.
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011] , εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011], εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
Σύμφωνα με την 282/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ποσά μέχρι διακόσια (200,00) ευρώ ισχύει υποχρεωτικά η ΕΦΑΠΑΞ καταβολή, ενώ οι οφειλές από διακόσια ευρώ και άνω μπορούν να εξοφλούνται μέχρι 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα διακόσια (200,00) ευρώ.
Η αίτηση των υπόχρεων από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., θα πρέπει να συνοδεύεται  από την προβλεπόμενη δήλωση  και από αντίγραφο  ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Πρoστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου Καρπενησίου τηλ. 22373-50031 22373-50033  και 22373-50034.
                                                         
Από το Δήμο Καρπενησίου