Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

Μια (1) θέση εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας


Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά προκηρύχθηκε μια θέση εργασίας ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρου για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας – Τμήμα Κτηνιατρικής.

Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) μηνών, αφορά ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας – Τμήμα Κτηνιατρικής, που εδρεύει στο Καρπενήσι του Νομού Ευρυτανίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι α) Πτυχίου ή διπλώματος Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή του ομώνυμου πτυχίου ή διπλώματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενου ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδειας άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από αύριο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 36100 - Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας υπ΄ όψιν κ. Αλεξάνδρας Γαΐλα (τηλ. επικοινωνίας: 2237-350719).