Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Μετά από πρόταση του Δήμου Καρπενησίου στα ΤΟΠΣΑ 192.000 ευρώ για όλη την Ευρυτανία


Με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπενησίου, Δήμος Καρπενησίου και Δήμος Αγράφων σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το Επιμελητήριο  Ευρυτανίας, την ΕΚ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., το ΚΕΚ SYNERGY A.E.  και την Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης -  I.D.S. ΕΠΕ (Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»,
με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΟΣ»), κατέθεσαν πρόταση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η πρόταση αυτή θα χρηματοδοτηθεί με 192.000 ευρώ.
Αντικείμενο της είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί:
*Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της  περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
*Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
*Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων.
*Η μείωση της ανεργίας.
*Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση ανέργων στις τοπικές αγορές εργασίας.
*Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.
Για ακόμη μία φορά, ο Δήμος Καρπενησίου πρωτοστατεί στην προσπάθεια για τη συνολική ανάπτυξη της Ευρυτανίας. Με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις, διεκδικεί και πετυχαίνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις.