Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Στις 5 Δεκεμβρίου οι εκλογές για το Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ πληροφορεί τα μέλη του ότι την Δευτέρα  5 Δεκεμβρίου  2011 και ώρα από 08:00 (έναρξη) έως 18:00 (λήξη), θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 και του Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 193/97, Π.Δ. 309/97, Π.Δ. 164/01 και Π.Δ. 52/06.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3γ του Ν. 3419/05, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα Τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Τα Τμήματα είναι τρία (4):
1.Τμήμα Εμπορικό
2.Τμήμα Υπηρεσιών
3.Τμήμα Μεταποιητικό
4.Τμήμα Τουριστικό
Οι έδρες αυτών θα καθοριστούν μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που επίκειται.
Δικαίωμα ψήφου κατά τις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας που έχουν εγγραφεί σ΄ αυτό τουλάχιστον ένα χρόνο πριν (δηλαδή μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2010) και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010 μέχρι 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.
Ειδικότερα:
1.Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, μία (1) ψήφο.
2.Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μέχρι δύο (2) ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
4.Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.
5.Κάθε Υποκατάστημα μία (1) ψήφο του Διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού.
6.Κάθε Αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία (1) ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
7.Κάθε Συνεταιρισμός δύο (2) ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.
Τα Νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. ΕΠΕ, Συν/σμοί κ.λπ.), μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους για τις εκλογές και να υποβάλλουν δικαιολογητικά μέχρι 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.
Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά.
Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων.
Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.
Οι εκλογείς πρέπει κατά την ψηφοφορία να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή άλλο έγγραφο από το οποίο θα αναδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους.
    Αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται, κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής μέχρι 3 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 13:00΄..
Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας για την εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων μέχρι 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.

Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής
Βαΐτσης  Κων/ντινος