Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Αρμοδιότητες και καθήκοντα Ληξίαρχων στο Δήμου Καρπενησίου

Ο Προϊστάμενος της Γεν.Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας της Υπερπεριφέρειας κ. Kωτούλας Δημήτριος σύμφωνα με έγγραφό του που απέστειλε στους αρμόδιους φορείς αναθέτει  την άσκηση καθηκόντων Ληξίαρχου στον Δήμο Καρπενησίου στους παρακάτω υπαλλήλους:

1) Χαραλαµποπούλου Ζωή του Αθανασίου, τακτική υπάλληλο κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού µε βαθµό Α, της ληξιαρχικής περιφέρειας Δοµνίτσας, δηµοτικής ενότητας Δοµνίτσας του Δήµου Καρπενησίου
2) Βλάχου Κωνσταντούλα του Στυλιανού, τακτική υπάλληλο Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού µε βαθµό Α, της ληξιαρχικής περιφέρειας Καρπενησίου, δηµοτικής ενότητας Καρπενησίου του Δήµου Καρπενησίου.
3) Καραγεώργο Ιωάννης του Ηλία, τακτικό υπάλληλο Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε βαθµό Α, της ληξιαρχικής περιφέρειας Κτηµενίων, δηµοτικής ενότητας Κτηµενίων του Δήµου Καρπενησίου.
4) Χάσκου Βασιλική του Δηµητρίου, τακτική υπάλληλο Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού µε βαθµό Α, της ληξιαρχικής περιφέρειας Ποταµιάς, δηµοτικής ενότητας Ποταµιάς του Δήµου Καρπενησίου.
5) Παπαζαχαρίας Νικόλαος του Γεωργίου, τακτικό υπάλληλο Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού µε βαθµό Α, της ληξιαρχικής περιφέρειας Προυσού, δηµοτικής ενότητας Προυσού του Δήµου Καρπενησίου.
6) Στεφανή Γεωργία του Παναγιώτη, υπάλληλο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού µε βαθµό Γ, της ληξιαρχικής περιφέρειας Φουρνάς, δηµοτικής ενότητας Φουρνάς του Δήµου Καρπενησίου, απαλλάσσοντας από τα καθήκοντα του ληξίαρχου Δηµοτικής Ενότητας Φουρνας τον Αναγνωστόπουλο Γεώργιο, αποδεχόµενοι τα διαλαµβανόµενα στην αριθ. 15894/9-8-2011 απόφαση του Δηµάρχου Καρπενησιου.