Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Μία θέση εργασίας από την ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ

Από την Ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου ανακοινώθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» για τη μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι Απεραντίων».

Πρόκειται για μια θέση ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία θα διαρκέσει Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011 ημερομηνία λήξης του προγράμματος & με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση  παράτασής  του.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αγράφων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα (Α' βαθμός εντοπιότητας).
Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Ευρυτανίας (Β' βαθμός εντοπιότητας).
Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ΄βαθμός εντοπιότητας).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), Γ. Παπανδρέου 1, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, υπόψιν κ. Ι. Πατρώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2237021227) από  Πέμπτη  10  Νοεμβρίου 2011 μέχρι και Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρες  8:00 – 14:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Επίσης την ανακοίνωση μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου (τηλέφωνα: 22370-21037 & 22370-24505) και το ΚΕΠ του Δήμου Αγράφων (τηλέφωνο 2237351317).